Prawo

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 11 maja 2017 r.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

http://www.poltransplant.org.pl/contents7.html

Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą między państwami członkowskimi narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku2)

http://www.poltransplant.org.pl/rozp_ods.html

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień

OBWIESZCZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" http://www.poltransplant.org.pl/rozp_odznaka.html

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) 2) z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

Rozporządzenie Ministra Zdrowia1),2) z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

Rozporządzenie Ministra Zdrowia1) z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów 2)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia1) z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów 2)

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

http://www.poltransplant.org.pl/zarz_kcbtik_2010.html

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośredniowpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawcówi biorców2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów2)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie Oviedo, 4 kwietnia 1997 roku