Członkostwo

Konto: Bank PKO BP Nr konta: 50 1020 1055 0000 9902 0015 8287 Roczna składka członkowska wynosi 60 PLN. Dziękujemy za regularne opłacanie składek.

Informujemy, że możliwość opłacania składek poprzez szybkie płatności PayU, dostępne po zalogowaniu na stronie, została tymczasowo wyłączona. Prosimy opłacać składki członkowskie przelewem tradycyjnym.

Bardzo prosimy o informację w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego. Deklaracja członkowska ze Statutu PTT Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

  1. Zwyczajnych,
  2. Wspierających,
  3. Honorowych.

§9

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, lekarz lub pracownik naukowy innej specjalności w dziedzinie transplantologii pielęgniarka, technik, koordynator po uzyskaniu rekomendacji.

§10

O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd Główny zwykłą większością głosów po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji nowo – wstępującego członka, popartej przez dwóch członków zwykłych Towarzystwa. Zarząd Główny każdorazowo zawiadamia zainteresowanego o decyzji.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do: Czynnego i biernego wyboru Władz Towarzystwa. o Uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, sympozjach, naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo. o Działania w komisjach naukowych. o Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

§12

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: o Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych. o Przestrzeganiu postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa. o Przestrzegania etyki zawodowej. o Regularnego opłacania składek członkowskich. Aby stać się członkiem PTT należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską oraz uzyskać poparcie kandydatury przez dwóch członków PTT. Wypełnioną deklarację należy przesłać do siedziby PTT. Przyjęcia nowych członków odbywają się na posiedzeniach Zarządu PTT.