Historia

W końcu ubiegłego wieku dynamiczny rozwój przeżywała stosunkowo młoda dziedzina medycyny jaką jest transplantologia. Szybki jej rozwój spowodował, że przeszczepianie nerek, serca, wątroby, szpiku stało się powszechnie uznaną metodą leczenia chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem tych narządów. Znaczny postęp dokonał się także na polu przeszczepiania trzustki, wysp trzustkowych, płuca, jelita cienkiego i rogówki. Dynamiczny rozwój przeżywała także polska transplantologia. Przeszczepianie nerek rozpoczęto w 1966 roku, serca w 1968, a na szerszą skalę w 1985, trzustki w 1988 roku, a wątroby w 1989 roku. Udane przeszczepienie narządu nie jest sukcesem jednostki lecz całego zespołu współpracujących ze sobą specjalistów, a warunkiem uzyskania dobrych wyników jest ścisła współpraca ośrodków, wymiana informacji i doświadczeń. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej szybko rozwijającej się w Polsce dyscypliny naukowej, środowisko transplantologów, od dawna współdziałające nieformalnie, postanowiło powołać własne towarzystwo naukowe, skupiające w swoich szeregach specjalistów zajmujących się transplantologią kliniczną, eksperymentalną, immunologia transplantacyjną, przeszczepami biostatycznymi. Przyświecała im idea wspólnego rozwiązywania problemów przeszczepiania narządów i tkanek.

21-go maja 1991 roku na spotkaniu transplantologów w Białowieży odbyło się zebranie założycielskie, powołano tymczasowy Komitet Założycielski PTT pod przewodnictwem prof. M. Lao, ówczesnego dyrektora Instytutu Transplantologii, głównego inicjatora powołania PTT.

W skład Komitetu weszli ponadto prof. M. Myśliwiec, prof. Z. Religa, prof. W. Rowiński, prof. J. Szmidt.

I Zjazd PTT

W czerwcu (6-9) 1993 roku odbył się I Zjazd PTT. Przedstawiono 150 prac z zakresu transplantologii klinicznej i doświadczalnej. W momencie powstania PTT liczyło 228 członków.

Wybrano pierwsze władze Towarzystwa. Prezesem ZG PTT został prof. M. Lao, w skład ZG weszli poza prof. M.Lao: wiceprezes prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński, prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak. prof. dr hab. med. Janusz Komender, prof. dr hab. med. Jerzy Polański, prof. dr hab. med. Zbigniew Religa, prof. dr hab. med. Jacek Szmidt, prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski, dr med. Krzyszof Madej, dr med. Marek Ostrowski. Sekretarzem została dr med. Magdalena Durlik, a skarbnikiem dr hab. n. przyr. Maria Nowaczyk. W 1993 roku zakończono także formalności legislacyjne i Towarzystwo uzyskało status prawny.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie i propagowanie zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji komórek, tkanek i narządów, przeszczepów biostatycznych i biologii transplantacyjnej, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, współdziałanie w organizowaniu służby zdrowia i rozwiązywaniu problemów tej służby związanych z przeszczepianiem. Dla osiągnięcia swych celów PTT organizuje zjazdy i sympozja naukowe, kursy i szkolenia w zakresie transplantologii. Zjazdy PTT odbywają się co dwa lata naprzemiennie z sympozjami PTT, które także odbywają co dwa lata. Tradycją PTT stało się nadawanie godności członka honorowego. Jako pierwsi godność członka honorowego otrzymali twórcy polskiej transplantologii prof. J. Nielubowicz i prof. T. Orłowski.

I Sympozjum PTT

I Sympozjum PTT odbyło się w dniach 26-28.05. 1994 we Wrocławiu. Organizatorem był prof. Wojciech Witkiewicz, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Na sympozjum przedstawiono ponad 60 prac, autorzy trzech najlepszych otrzymali nagrody pieniężne.

II Zjazd PTT
II Zjazd PTT odbył się 1-3.06.1995 w Międzyzdrojach zorganizowany przez Oddział Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego pod kierownictwem dr Marka Ostrowskiego. Wybrano nowe władze ZG PTT, prof. W. Rowiński wybrany jako prezes-elekt w 1993 roku zrezygnował ze stanowiska Prezesa ZG PTT: Prezes prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski, wiceprezes prof. dr hab. med. Marian Zembala, sekretarz generalny prof. dr hab. med. Mieczysław Lao, członkowie ZG : prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak, prof. dr hab. med. Janusz Komender, prof. dr hab. med. Andrzej Lange, prof. dr hab. med. Waldemar Olszewski, prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński, dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz, dr med. Krzysztof Madej, dr med. Marek Ostrowski, sekretarz dr med. Magdalena Durlik, skarbnik dr med. Grzegorz Michalak. Na II Zjeździe PTT podjęto uchwałę o powołaniu funkcji Sekretarza Generalnego z 4-letnią kadencją.

W 1994 roku firma Sandoz obecnie Novartis przekazała dla PTT 50 000 franków szwajcarskich na fundusz nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie transplantologii. W 1995 roku po raz pierwszy przyznano nagrody ZG PTT Nagroda Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" przyznawana co dwa lata i wręczana podczas zjazdu PTT miała wyróżniać za wybitny wkład w badania nad przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów, ważne wdrożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie przeszczepiania lub wybitne osiągnięcia kliniczne w tej dziedzinie lub istotny wkład w popularyzację wiedzy o transplantologii oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju leczenia transplantacyjnego. Powołano Komitet Nagrody złożony z 7 osób, którego zadaniem jest przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nagrodę i przedstawianie ich ZG PTT.

Nagrody przyznaje ZG PTT w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym Komitetu Nagrody został prof. J.Komender, a członkami prof. T.Orłowski, prof. W.Olszewski, prof. M.Lange, prof. M. Zembala, dr M.Ostrowski i dr M.Rzewuski - przedstawiciel firmy Novartis.

W 1995 roku nagrody otrzymali:

Zespołowa: prof. J. Nielubowicz i prof. T. Orłowski, prof. K.Ostrowski
Indywidualne: prof. Z.Religa, prof. A. Dziatkowiak
Zespołowa: prof. M. Sych i dr. R. Bohatyrewicz,
Zespołowa: dr M.Ostrowski, dr Z.Czajkowski, dr C.Pakulski, dr T.Śluzar, dr J.Lapis, J.Myśliwiec.
Zespołowa: dr Z.Włodarczyk, prof. M.Krzymański, dr M.Głyda, dr A. Oko

II Sympozjum PTT

II Sympozjum PTT odbyło się 23-25.05.1996 w Poznaniu. Zorganizowane przez Zespół Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego kierowany przez dr Z.Włodarczyka.

W 1996 roku w okresie 25-26 stycznia w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum "Progress in transplantation" zorganizowane przez Instytut Transplantologii AM pod patronatem PTT, w 30 rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia nerki w Polsce. Zgromadziło ono wybitnych transplantologów z całego świata, takich jak P.Morris, Sir R.Calne, M.Hardy, H.Sollinger, G.Koostra, D.Houssin, H.Gabel, G.Persijn, R.Pichlmayer, R.Cortesini, R.Margreiter, H.Auchincloss, N.Tilney, W.Land, P.Hayry, J.Kupiec-Węgliński, O.Salvatierra, J.Dubernard, A. Heidland, C.Groth.

III Kongres PTT
III Kongres PTT odbył się 22-25.03.1997 w Zakopanem-Kościelisku. Został zorganizowany przez Śląskie Centrum Chorób Serca pod kierownictwem prof. M.Zembali. Wybrano nowe władze ZG PTT: Prezes - Prof. dr hab. med. Marian Zembala, wiceprezes Prof. dr hab. med. Jacek Szmidt, Sekretarz Generalny Prof. dr hab. med. Mieczysław Lao, członkowie ZG: Prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki, Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk, Prof. dr hab. med. Waldemar Olszewski, Prof. dr hab. med. Leszek Pączek, Prof., Dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz, Dr hab. med. Piotr Kaliciński, Dr med. Zbigniew Włodarczyk, Sekretarz dr hab. med. Magdalena Durlik, skarbnik dr med. Grzegorz Michalak, Komisja Rewizyjna: dr med. Danuta Stryjecka-Rowińska, prof. dr hab. Bogdan Michałowicz, dr hab. med. Dariusz Patrzałek. Godność Członka Honorowego otrzymali prof. Kazimierz Ostrowski i dr Irena Marcinek.

Nagrody ZG PTT otrzymali:

Indywidualne: prof. A.Dziedzic- Gocawska i prof. W.L. Olszewski.
Zespołowa: prof. Pączek, prof. Z.Gaciong, prof. L.Gradowska
Zespołowa: dr R.Danielewicz, A. Kwiatkowski, W.Polak.

I Sympozjum "Immunosupresja"
W 1997 roku 18-20.11.1997 odbyło się pierwsze sympozjum "Immunosupresja" organizowane przez Klinikę Medycyny Transplantacyjnej IT pod patronatem PTT.

III Sympozjum PTT

III Sympozjum PTT odbyło się 8-10 maja 1998 w Białymstoku i zostało zorganizowane przez Klinikę Nefrologii AM w Białymstoku pod kierownictwem prof. M. Myśliwca.

Podczas sympozjum powołano Komitet Nagrody PTT. Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym skreślono z listy członków PTT osoby nie płacące składek i wprowadzono zmiany w Statucie PTT dotyczące liczebności ZG PTT, funkcji Sekretarza Generalnego.

Również w 1998 roku w dniach 20-21.03. pod patronatem PTT zostało zorganizowane przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej międzynarodowe sympozjum "Ischemia-reperfusion injury and organ preservation for transplantation"

II Sympozjum "Postępy immunosupresji po przeszczepieniu narządów unaczynionych"
II Sympozjum "Postępy immunosupresji po przeszczepieniu narządów unaczynionych" odbyło się w Krakowie 4-6. 11. 1998.

IV Kongres PTT
IV Kongres PTT miał miejsce 20-22.05.1999 we Wrocławiu i został zorganizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu pod kierownictwem prof. W.Witkiewicza.

Godność członka honorowego przyznano:

Prof. S. Large (Cambridge) i Prof. F.Rappaport

Nagrody otrzymali:

Indywidualna: prof. J.Wałaszewski, prof. A.Lange, dr D.Rowińska
Zespołowa: prof. M.Krawczyk, prof. A.Karwowski, prof. B.Michałowicz, dr hab. J.Pawlak, dr hab. P.Nyckowski, dr hab. K.Zieniewicz, dr hab. P.Małkowski.

Wybrano władze PTT:

Prezes Prof. dr hab. med. Jacek Szmidt,

Wiceprezes Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk,

Sekretarz Generalny Dr hab. med. Magdalena Durlik,

członkowie ZG: Prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz, Prof. dr hab. med. Leszek Pączek, Prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec Prof. dr hab. med. Marian Zembala Prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński Prof. dr hab. med. Andrzej Lange Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek, Dr med. Zbigniew Włodarczyk, Dr med. Marek Ostrowski,

Sekretarz- Dr med. Tadeusz Grochowiecki,

Skarbnik- Dr med. Zbigniew Gałązka,

Komisja Rewizyjna: Dr med. Grzegorz Michalak, Prof. dr hab. med. Bogdan Michałowicz, Dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz

IV Sympozjum PTT
IV Sympozjum PTT odbyło się 5-7 maja 2000 w Juracie i zostało zorganizowane przez Klinikę Nefrologii AM w Gdańsku, kierowaną przez prof. B.Rutkowskiego. Tematem sympozjum było przewlekle odrzucanie przeszczepu.

V Kongres PTT

V Kongres PTT odbył się 19-21.04.2001 w Mikołajkach i został zorganizowany przez Klinikę Chirurgii Naczyń i Transplantologii AM pod kierownictwem naukowym prof. Szmidta.

W skład nowych władz PTT weszli:

Prezes Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk, Prezes Elekt Prof. dr hab. med. Leszek Pączek, Past Prezes Prof. dr hab. med. Jacek Szmidt, Sekretarz Generalny Dr hab. med. Magdalena Durlik, oraz członkowie ZG: Dr hab. med. Piotr Kaliciński, Prof. dr hab. med. Mieczysław Lao, Prof. dr hab. med. Bogdan Michałowicz, Dr hab. med. Dariusz Patrzałek, Prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz, Dr med. Tomasz Zawada, Prof.dr hab. Marian Zembala, Krajowy Specjalista ds. Transplantologii, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej Prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński, Sekretarz- Dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz, Skarbnik- Dr hab. med. Paweł Nyckowski

Komisja Rewizyjna: Dr med. Zbigniew Gałązka, Dr hab. med. Jacek Pawlak, Dr med. Zbigniew Włodarczyk.

Godność członka honorowego otrzymali:

Prof. F. Kokot i prof. Z. Szewczyk

Nagrody otrzymali:

Indywidualna: prof. M.Lao
Zespołowe : prof. K. Skóra, prof. Z. Szewczyk
Zespołowe: doc. Kaliciński, doc A. Kamiński, doc. J.Pawłowska.

V Sympozjum PTT

V sympozjum PTT odbyło się 26-28 09.2002 w Warszawie zorganizowane przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej IT "Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów".

III Sympozjum "Postępy immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych"

III sympozjum Postępy immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych odbyło się 5-7 grudnia 2002 i obchodzono 70-lecie urodzin prof. M.Lao.

VI Kongres PTT

VI Kongres PTT odbył się w dniach 15-17.05. 2003 w Jachrance pod Warszawą, organizatorem była Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM w Warszawie, przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. Marek Krawczyk.

Członkowstwo Honorowe otrzymali:

Prof. Mieczysław Lao,
Prof. Liliana Gradowska,
Prof. Stanisław Zieliński,
Prof. Janusz Komender,
Barry Kahan,
Nigel Heaton,
Didier Poussin,
Marten J.H. Slooff.

Nagrody indywidualne PTT otrzymali:

Prof. M.Zembala
Prof. W.Rowiński
Prof. T.Szepietowski

Wybrano nowe władze PTT:

Prezes- prof. L.Pączek,

Prezes Elekt prof. Zbigniew Religa,

Past Prezes Prof. M.Krawczyk,

Sekretarz Generalny prof. K.Zieniewicz,

członkowie ZG PTT: R.Grenda, B.Michałowicz, J.Hołowiecki, A.Więcek, Marian Klinger, Romuald Bohatyrewicz, Roman Danielewicz, Piotr Przybyłowski, Zbigniew Włodarczyk.

Sekretarz: J.Wyzgał,

Skarbnik: J.Sańko-Resmer,

Komisja rewizyjna: Z.Gałązka, M.Pacholczyk, A.Oko

VI Konferencja Naukowo Szkoleniowa "Nawrót choroby podstawowej w przeszczepionym narządzie"

VI konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nawrót choroby podstawowej w przeszczepionym narządzie" odbyła się 22-23 kwietnia 2004 w Gdańsku. Organizatorem była Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii AM. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego byli prof. L.Pączek i B.Rutkowski.

VII Kongres PTT

VII Kongres PTT odbył się w dniach 12-14 maja 2005 w Wiśle i był zorganizowany przez Klinikę Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych IT AM w Warszawie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. L.Pączek.

Członkowstwo Honorowe otrzymali:

A.Dziatkowiak,
Roland Hetzer,
Marice Slapek,
Stanisław Stepkowski,
Prof. Janusz Wałaszewski.

Nagrody PTT otrzymali:

Magdalena Durlik,
S.Giebel, A.Górski,
J.Stomasiński.

Wybrano nowe władze PTT:

Prezes: Prof. Zbigniew Religa,

Prezes Elekt prof. W.Rowiński,

Past Prezes prof. Leszek Pączek,

Sekretarz Generalny- dr hab. Krzysztof Zieniewicz,

członkowie ZG: Romuald Bohatyrwicz, Magdalena Durlik, Marian Klinger, Paweł Nyckowski, Dariusz Patrzałek, Piotr Przybyłowski, Jacek Szmidt,

sekretarz: doc. Tomasz Zieliński,

skarbnik dr M.Sobieszczańska-Małek,

komisja Rewizyjna: Andrzej Chmura, Marek Durlik, Sławomir Nazarewski.

VII Sympozjum PTT

VII Sympozjum PTT odbyło się w Warszawie w dniach 18-20.05.06 "Transplantation Medicine 2006- place in the health care system, results, hops, and controversies. Organizatorem Konferencji była Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej IT , przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. W.Rowiński.

VIII Kongres PTT

VIII Kongres PTT odbył się w dniach 11-13.05.07 w Warszawie, organizatorem był Instytut Kardiologii w Warszawie, przewodniczącym Komitetu Naukowego- prof. Z. Religa

Nagrody otrzymali:

prof. R.Bohatyrewicz,
Zespół ze Szczecina: Z.Czajkowski, H.Gracz, T.Śluzar, T.Umiński, M.Wójcicki ,
Zespół z Gdańska: A.Dębska-Ślizień, B.Rutkowski, Z.Śledziński

Członkami honorowymi zostali:
Prof. H.Bismuth,
Waldemar Olszewski,
Danuta Stryjecka-Rowińska.

Wybrano nowe władze PTT:

Prezes –prof. Wojciech Rowiński,

Prezes Elekt prof. Magdalena Durlik,

past Prezes –prof. Zbigniew Religa,

Sekretarz Generalny – dr. hab. Sławomir Nazarewski,

członkowie ZG: Dr med. Andrzej Chmura, dr med. Maciej Głyda, dr hab. Tadeusz Grochowiecki, Prof. dr hab. Marian Klinger, prof. dr hab. Maria Nowaczyk, prof. dr hab. Marek Ostrowski, prof. dr hab. Dariusz Patrzałek

sekretarz- dr Dariusz Wasiak,

skarbnik dr Leszek Adadyński.

Komisja Rewizyjna: Dr hab. Romuald Bohatyrewicz, dr hab. Janusz Wyzgał, dr hab. Rafał Paluszkiewicz.

VIII Sympozjum PTT

VIII Sympozjum PTT odbyło się w Bydgoszczy w dniach 11-13.09.08 zorganizowane przez Klinikę Transplantologii, kierowaną przez prof. Z.Włodarczyka - „Marginalny dawca-marginalny biorcy”.

IX Kongres PTT

IX Kongres PTT został zorganizowany przez prof. W. Rowińskiego w dniach 14–16. 05. 2009 w Krakowie.

Wybrano nowe władze:

Prezes prof. M.Durlik,

Prezes Elekt prof. Z.Włodarczyk,

Past Prezes pof. W.Rowiński,

Sketarz Generalny dr hab. S.Nazarewski,

przewodniczący KRT prof. P.Kaliciński,

członkowie ZG: prof. B.Rutkowski, dr hab. U.Ołdakowska-Jedynak, dr hab.S.Gałązka, prof. M.Ostrowski, prof. A.Chmura, dr P.Przybyłowski, prof. R.Bohatyrewicz.

Komisja Rewizyjna; D.Kamińska, K.Ciechanowski, T.Jakimowicz.

Sekretarz- dr T.Bączkowska,

skarbnik- J.Gozdowska.

Nagrody PTT otrzymali:

Dr hab. Jerzy Jabłecki z Zespołem,
Dr hab. Krzysztof Dziewanowski z Zespołem,
Prof. Leszek Pączek,
Dr hab. Artur Kwiatkowski z Zespołem,
Dr Piątkowska-Jakubas,
Prof. Andrzej Więcek z Zespołem,
Dr Marek Rzewuski.

Członkowstwo honorowe otrzymali:

J.Hołowiecki,
Nicholas Tilney,
Stefan Vitko,
Loty Bernard,
Starzl Thomas,
Heiland August.

IX Sympozjum PTT

IX Sympozjum PTT odbyło się w dniach 10-11.09.2010 w Łodzi, zostało zorganizowane przez Kliknę Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Nowickiego. Tematem Sympozjum były „Zakażenia w transplantologii.”

VII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”

VII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” organizowane przez Klinikę Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii WUM odbyło się Krakowie w dniach 9-11.12.2010.

X Kongres PTT

X Jubileuszowy Kongres PTT odbył się w dniach 9-11.06.2011 w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej. Organizatorem Kongresu Była Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego WUM.

Patronat Honorowy X Kongresu objął Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof.dr hab.med. Marek Krawczyk.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego była prof. Magdalena Durlik.

W X Kongresie wzięło udział 541 osób.

Członkowstwo Honorowe otrzymali: Prof. Maria Siemionow, prof. Stanisław Czekalski, prof. Jerzy Dybicki, prof. Wojciech Rowiński.

Nagrody PRO TRANSPLANTATIONIBUS FOVENDIS otrzymali:

Zespół: prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko, prof. dr hab.med. Jacek S. Małyszko, prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec z Kliniki Nefrologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, za cykl 82 prac pracowników Kliniki Nefrologii i Transplantologii UM dotyczących problematyki zaburzeń hemostazy, funkcji śródbłonka, roli adipocytokin, hepcydyny oraz markerów funkcji nerek u pacjentów po zabiegu transplantacji nerki. Sumaryczny IF prac przekracza 70.

Zespół: dr med. Mariusz Kusztal, mgr Renata Kłak, dr biochemii Katarzyna Kościelska-Kasprzak, mgr Wiesława Gdowska, mgr Marcelina Żabińska, mgr Marta Myszka, dr hab. med. prof. nadzw. Magdalena Krajewska z Katedry Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu, za wprowadzenie do praktyki transplantacyjnej nowej procedury leczniczej w zapobieganiu / leczeniu reakcji odrzucania allograftu nerki: fotoforeza pozaustrojowa .

Dr hab. med. Robert Król z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, za wdrożenie programu transplantacji wątroby na Śląsku.

Zespół: prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień, prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński, dr med. Ewa Król z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za cykl (4) edukacyjnych publikacji książkowych dla pacjentów i ich rodzin dotyczących leczenia nerkozastępczego, przewlekłej choroby nerek, życia z przeszczepioną nerką, dawstwa rodzinnego.

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za inicjatywę i wdrożenie kursów edukacyjnych w transplantologii –

Transplantologia Praktyczna poświęconych odrzucaniu przeszczepu, nowotworom po przeszczepieniu narządu, nawrotom choroby podstawowej po przeszczepieniu narządu oraz postępom w transplantologii. Opublikowanie trzech monografii z serii Transplantologia Kliniczna będących efektem tych kursów.

Wybrano nowe władze:

Prezes PTT -Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk,

Prezes Elekt Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski,

Past Prezes Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik,

Sekretarz Generalny, Dr hab. med. Piotr Przybyłowski,

Krajowy Konsultant ds.Transplantologii Prof. dr hab.med. Wojciech Rowiński,

Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński,

Członkowie Zarządu Głównego PTT: Dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki, Dr hab. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak, Prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski, Prof. dr hab. med.Romuald Bohatyrewicz, Dr med. Maciej Głyda, Prof. dr hab. med.Jolanta Małyszko, Prof. dr hab. med.Alicja Dębska-Slizień

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Dr med. Dorota Kamińska, Dr med. Tomasz Jakimowicz, prof. dr hab. med. Mark Ostrowski

Skarbnik PTT: Dr Maria Tomczak

Sekretarz PTT: Dr med. Andrzej Adamowicz

X sympozjum PTT

X Sympozjum PTT odbyło się w Kazimierzu Dolnym w dniach 12-13 października 2012. Organizatorem Sympozjum była I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM w Lublinie kierowana przez prof. Sławomira Rudzkiego.

Patronat Honorowy objął JM Rektor UM w Lublinie prof. Andrzej Książek.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. Magdalena Durlik.

Wiodącymi tematami Sympozjum były nowotwory u biorców przeszczepów oraz problemy urologiczne w transplantologii.


VIII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”

VIII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” organizowane w przez Klinikę Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowaną przez prof. Magdalenę Durlik odbyło się w dniach 13-15 grudnia 2012 w Krakowie.

Obok programu naukowego obchodziliśmy Jubileusz naszych Nauczycieli; prof. Liliany Gradowskiej, prof. Antoniego Dziatkowiaka i prof. Mieczysława Lao.

XI Kongres PTT

XI Kongres PTT odbył się w dniach 28-30.11.2013 w Bydgoszczy. Organizatorem była Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Collegium Medium w Bydgoszczy UMK w Toruniu kierowana przez prof.dr hab. Zbigniewa Włodarczyka.

Godność Członka Honorowego otrzymali:
Prof. Stanisław Głowiński,
Dr n.med. Janusz Lapis
Prof. Marek Krawczyk
Prof. Michał Myśliwiec
Prof. Jacek Szmidt
Prof. Marian Zembala
Wybrano nowe władze PTT:

Przewodniczenie objął Prof. Bolesław Rutkowski
Prezes Elekt: Prof. Krzysztof Zieniewicz
Prof. Zbigniew Włodarczyk- Past Prezes

Sekretarz Generalny: dr hab. Piotr Przybyłowski
Członkowie ZG: Prof. Jolanta Małyszko, Prof. Roman Danielewicz, Prof. Alicja Dębska-Ślizień, Prof. Zbigniew Gałązka, Dr Hab. Marek Pacholczyk, Dr hab. Maciej Kosieradzki

Prof. Lech Cierpka- Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej
Sekretarz: dr hab. Ewa Król
Skarbnik: dr hab. Andrzej Chamienia

Komisja Rewizyjna:
Prof. Romuald Bohatyrewicz
Dr hab. Tadeusz Grochowiecki
Dr hab. Maciej Głyda

Zarząd PTT w głosowaniu przyznał 7 nagród ,,Pro Transplantionibus Fovendis’’.

1/. Zespołowi w składzie
dr hab. med. Sławomir Nazarewski
dr hab. med. Tomasz Jakimowicz
dr hab. med. Zbigniew Gałązka
dr n. med. Sławomir Frunze
dr n. med. Krzysztof Madej
lek. med. Tomasz Ciąćka
lek. med. Łukasz Romanowski
z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i
dr n. med. Dorota Lewandowska z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
za wdrożenie i realizację programu przeszczepiania nerek od dawcy żywego i wprowadzenie w Polsce techniki pobrania nerki od żywego dawcy metodą laparoskopową

2/. Zespołowi w składzie
prof. dr hab. med. Andrzej Chmura
dr n. med. Michał Wszoła,
dr n. med. Monika Bieniasz,
lek. med. Rafał Kieszek,
dr n. med. Piotr Domagała,
lek. med. Jakub Drozdowski
mgr Aleksandra Tomaszek
dr n. hum. Mateusz Zatorski z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n. med. Jolanta Gozdowska z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n. med. Dorota Zygier z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
za wdrożenie i realizację programu przeszczepiania nerek od dawcy żywego wprowadzenie pilotażowego programu promocyjno-edukacyjnego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

3/. Dr hab. med Agnieszce Perkowskiej-Ptasińskiej z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w dziedzinie zastosowania badań morfologicznych w transplantologii nerek i wątroby

4/. Dr n. med Dorocie Lewandowskiej z Krajowej Listy Oczekujących na Przeszczepienie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji ,,POLTRANSPLANT’’
za zaangażowanie, konsekwencję i profesjonalizm w prowadzeniu Krajowej Listy Oczekujących na Przeszczepienie

5/. Dr hab. med. Jarosławowi Czerwińskiemu z Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji ,,POLTRANSPLANT’’
za całokształt działań naukowo-badawczych, organizacyjnych i dydaktycznych dla których wspólnym mianownikiem jest jakość i bezpieczeństwo ludzkich narządów przeznaczonych do przeszczepienia

6/. Zespołowi w składzie
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki
dr n. med. Bartosz Kubisa
z Katedry Chorób Klatki Piersiowej, Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
lek. med. Maria Piotrowska

z Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie
lek. med. Piotr Wasilewski
lek. med. Anna Zygmirska
lek. med. Grzegorz Feledyk
z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie
lek med. Anna Kubisa

z Oddziału Chorób Wewnętrznych, Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie
lek. med. Grzegorz Mysiorski
lek. med. Marek Kamiński

z Oddziału Chorób Płuc, Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie
prof. dr hab. med. Mirosław Brykczyński
dr n. med. Piotr Siedlicki

z Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
za podjęcie się wykonywania zabiegów przeszczepiania płuc i współpracę z największymi centrami transplantacji płuc na świecie.

7/. Prof. dr hab. med. Adamowi Maciejewskiemu z Centrum Onkologii w Gliwicach

za pierwsze polskie przeszczepienie twarzy i pierwsze w świecie przeszczepienie twarzy ze wskazań nagłych

XI Sympozjum PTT

Sympozjum PTT odbyło się w dniach 26-27 września 2014 w Poznaniu. Organizatorem był Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Poddziałem Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu kierowany przez dr hab. Macieja Głydę. Przewodniczącym komitetu Naukowego był prof. Bolesław Rutkowski a Komitetu Organizacyjnego dr hab. Maciej Głyda.

Wiodącymi tematami były; zakażenia grzybicze w transplantologii, dawca o rozszerzonych kryteriach pobrania i marginalny biorca narządu. W Sympozjum wzięło udział 350 uczestników.

IX Sympozjum "Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych"

IX Sympozjum “Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” organizowane przez Klinikę Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowaną przez prof. Magdalenę Durlik odbyło się w dniach 11-13 grudnia 2014 w Krakowie. Wiodącym tematem były zagadnieniach leczenia immunosupresyjnego pacjentów poddawanych retransplantacji oraz modyfikacja leczenia immunosupresyjnego w zaawansowanej dysfunkcji przeszczepu. Obchodziliśmy także Jubileusz naszych Nauczycieli prof.
Bolesława Rutkowskiego i prof. Jacka Szmidta.

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

XII Kongres PTT odbył się w dniach 3-5 września 2015 roku w Gdańsku, organizatorem była Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierowana przez prof. Bolesława Rutkowskiego.

Członkostwo Honorowe otrzymali:

Prof. Magdalena Durlik

Prof. Leszek Pączek

Prof. Marian Klinger

Wybrano nowe władze PTT

Prezes Elekt: prof. Piotr Przybyłowski

Prezes: prof. Krzysztof Zieniewicz

Past Prezes: prof. Bolesław Rutkowski

Sekretarz Generalny: prof. Alicja Dębska-Ślizień

Członkowie ZG:

Prof. Roman Danielewicz, prof. Kazimierz Ciechanowski, dr Dorota Kamińska, dr Małgorzata Sobieszczańska-Małek, dr hab. Maciej Głyda, dr hab. Maciej Kosieradzki, prof. Sławomir Nazarewski

Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej: prof. Lech Cierpka

Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej: dr Paweł Chudoba

Sekretarz: dr Piotr Remiszewski, Skarbnik: dr Marcin Kotulski

Komisja Rewizyjna: prof. Tadeusz Grochowiecki, dr hab. Jerzy Sieńko, prof. Jolanta Małyszko

Nagrody Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Insigne Decorum „PRO TRANSPLANTATIONIBUS FOVENDIS" przyznano:

1.Krystynie Antoszkiewicz (Poltransplant) za wieloletnią działalność i usprawnienia w obszarze organizacji dawstwa, pobrań i przeszczepień narządów oraz wkład w rozwój sieci szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych.

2. Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski (kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego),

dr hab. med. Jarosław Czerwiński (adiunkt w Zakładzie), dr n. o zdr. Marta Hreńczuk (adiunkt w Zakładzie) zaosiągnięcia dydaktyczne polegające na budowie i wdrożeniu systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek w dziedzinie medycyny transplantacyjnej.

3. Zespołowi Centralnego Rejestru Niespokrewnionych, Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w składzie: - Jolanta Żalikowska-Hołoweńko, Małgorzata Dudkiewicz, Anna Łęczycka, Klaudia Nestorowicz, Agata Leńczuk, Lidia Perenc za wielokierunkowe działania na rzecz organizacji systemu dawstwa komórek krwiotwórczych i tworzenie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych, Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

4. Zespołu Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w następującym składzie Zofia Budynek, Tomasz Czech, Ryszard Dudzicki, Barbara Galant, Ewelina Grązka, Grzegorz Gut, Anna Jastrzębska, Ewa Kozłowska, Elżbieta Lachert, Jadwiga Macher, Marcin Macher, Joanna Marowska, Ewa Olender, Maria Rucińska, Dariusz Śladowski, Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz, Elżbieta Urbanowska i Artur Kamiński za ważne wdrożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie przeszczepiania związane z organizacją systemu bankowania komórek i tkanek w Polsce.

XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego odbyło się w dniach 22-23.01. 2016 w Warszawie. Sympozjum w 50-rocznicę pierwszego przeszczepienia nerki w Polsce zorganizował Warszawski Uniwersytet Medyczny „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość transplantologii w Polsce. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Marek Krawczyk, zastępcą prof. Leszek Pączek i prof. Sławomir Nazarewski. Uroczyście z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy obchodzono 50-tą rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego, które miało miejsce 26 stycznia 1966 w Akademii Medycznej w Warszawie, w Szpitalu Klinicznym przy ul. Lindleya.

X Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”

X Sympozjum odbyło się w dniach 15-17.12.2016 w Krakowie, organizatorem była Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod patronatem Polskie Towarzystwo Transplantacyjne. Wiodącym tematem była immunosupresja u starszych biorców narządów i transplantacje od starszych dawców.