Statut

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO TRANSPLANTACYJNE /PIT/ zwane w dalszej części Towarzystwem i działa w oparciu o przepisy o stowarzyszeniach.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

§3

Towarzystwo posiada osobowość prawną; może przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy.

§4

Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych związków, stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej

2. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

Celem działania Towarzystwa jest:

 1. Rozwijanie i propagowanie zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji tkanek i narządów, przeszczepów biostatycznych, biologii transplantacyjnej.
 2. Inspirowanie członków Towarzystwa do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 3. Współdziałanie w organizowaniu służby zdrowia i rozwiązywaniu problemów tej służby w zakresie kompetencji i zainteresowań Towarzystwa.
 4. Współdziałanie w doszkalaniu lekarzy medycyny, weterynarii, biologów oraz pracowników innych specjalności w dziedzinie transplantologii.

§7

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 1. Organizuje zjazdy, sympozja i posiedzenia naukowe.
 2. Organizuje wystawy sprzętu mającego zastosowanie w transplantologii.
 3. Organizuje kursy oraz szkolenie w zakresie r6znych dziedzin transplantologii.
 4. Współpracuje z organami służby zdrowia w organizowaniu i doskonaleniu opieki lekarskiej w zakresie transplantologii.
 5. Prowadzi działalność edytorską.
 6. Prowadzi działalność gospodarcza,.
 7. Podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

3. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie Towarzystwa dzielą, się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§9

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, lekarz lub pracownik naukowy innej specjalności w dziedzinie transplantologii pielęgniarka, technik, koordynator po uzyskaniu rekomendacji.

§10

O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd Główny zwykłą większością głosów po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji nowo – wstępującego członka, popartej przez dwóch członków zwykłych Towarzystwa.

Zarząd Główny każdorazowo zawiadamia zainteresowanego o decyzji.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru Władz Towarzystwa.
 2. Uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, sympozjach, naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
 3. Działania w komisjach naukowych.
 4. Korzystania ze Świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

§12

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 1. Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
 2. Przestrzeganiu postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
 3. Przestrzegania etyki zawodowej.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§13

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Głównemu.
 2. Skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwu lat pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.
 3. Wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa, niezgodną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego.
 4. Decyzja Zarządu Głównego może być uchylona przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

§14

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.

Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny podejmując odpowiednią uchwałę.

Członka wspierającego reprezentuje wobec Towarzystwa upoważniony przedstawiciel.

Członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu.

Utraty osobowości prawnej.

§15

Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego, Walne Zebranie Członków Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla transplantologii lub Towarzystwa.

Członkowie honorowi - obywatele polscy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni z opłat członkowskich.

Członkowie honorowi - cudzoziemcy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego i nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.

Członkostwa honorowego - jeśli przemawiają za tym wyjątkowo ważne względy - pozbawia Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

4. WŁADZE TOWARZYSTWA

§16

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne zebranie członków Towarzystwa
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna

§17

Najwyższą Władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane przez Zarząd Główny co dwa lata.

Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w pierwszym terminie zapadają zwykłą - większością głosów przy obecności co najmniej polowy liczby osób uprawnionych do głosowania, zwołanego zaś w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych..

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór 13 członków (prezes, past prezes, prezes elekt, sekretarz generalny, skarbnik, sekretarz i 7 członków) Zarządu Głównego i 3 członków Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składu tych organów w toku kadencji.
 5. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
 6. Podejmowanie uchwal o przystąpieniu lub wystąpieniu z Towarzystw krajowych i zagranicznych.
 7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego.
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Podejmowanie uchwały o zmianie Statutu Towarzystwa.
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§19

W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą:

 1. członkowie zwyczajni
 2. członkowie honorowi - obywatele RP.

W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa, z głosem doradczym mogą brać udział:

 1. członkowie honorowi Towarzystwa - cudzoziemcy,
 2. członkowie wspierający,
 3. zaproszeni goście.

§20

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania - Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą listem poleconym oraz poprzez ogłoszenie w "Gazecie Lekarskiej".

§21

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek 1/10 członków Towarzystwa.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa winno być zwołane przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

Uchwały Zebrania Nadzwyczajnego zapadają w trybie jak Walnego Zebrania zwyczajnego.

§22

Zarząd Główny jest najwyższą Władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Towarzystwa.

Wybory Zarządu Głównego odbywają się w sposób tajny.

Walne Zebranie w oddzielnym glosowaniu tajnym wybiera Prezesa Zarządu Głównego.

§23

W skład Zarządu Głównego wchodzą; 15 członków:

 1. prezes, prezes elekt, past prezes, sekretarz generalny
 2. 7 członków wybranych przez Walne Zebranie
 3. Krajowy Specjalista ds. Transplantologii - z urzędu
 4. Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej - z urzędu
 5. sekretarz i skarbnik.

§24

Kadencja prezesa trwa 2 lata, Nie może on być członkiem Zarządu Głównego dłużej niż 6 lat (jako prezes elekt i prezes działający i past prezes).

Do kompetencji prezesa należy reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Kadencja członków Zarządu Głównego trwa 2 lata.

Członkowie Zarządu Głównego mogą być wybrani na dwie kolejne kadencje.

Wszyscy członkowie Zarządu Głównego, którzy sprawowali swoje funkcje przez dwie kolejne kadencje mogą. być wybrani ponownie po 2-letniej przerwie.

Członkowie Zarządu Głównego, którzy zakończyli swoją działalność mogą być wybrani do Komisji Rewizyjnej na ogólnych warunkach.

Sekretarz Generalny pełni funkcję organizacyjną i sprawuje nadzór na stanem posiadania Towarzystwa.

Kadencja Sekretarza Generalnego trwa 4 lata.

Sekretarz Generalny wchodzi w skład Prezydium ZG PIT.

Sekretarz Generalny ma prawo podpisywania czeków po porozumieniu z Prezesem PIT.

§25

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie bilansu.
 4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji naukowych praz nadzorowanie ich działalności.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Towarzystwa, ustalanie ich terminu i porządku obrad.
 6. Ustalanie zasad udziału Towarzystwa w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych oraz wybór do nich przedstawicieli Towarzystwa.
 7. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
 8. Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających oraz pobieranie od nich składek.
 9. Przyjmowanie członków zwyczajnych Towarzystwa.
 10. Wykluczanie członków zwyczajnych Towarzystwa za działalność na szkodę
 11. Towarzystwa, niezgodną z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia lub z etyką zawodową albo w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karą dodatkową pozbawienia praw publicznych.
 12. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikłymi w obrębie Towarzystwa.
 13. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwal o nabywaniu i zbywaniu, obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych,
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 15. Ustanawianie pełnomocników.

§26

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają. się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy liczby członków, w tym prezesa lub prezesa -elekta: w razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje członkom Towarzystwa odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§27

W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą prezes, prezes elekt, sekretarz generalny.

§28

Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością, Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z jego regulaminem.

Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego: w razie równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§29

Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§30

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§31

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z .wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać dział w posiedzeniach Zarządu Głównego lub jego Prezydium z głosem doradczym.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

Kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani na dwie kolejne kadencje.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej po upływie swojej kadencji być wybrani do Zarządu Głównego Towarzystwa na zasadach ogólnych.

5. MAJATEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§32

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa.
 3. Dotacje, subwencje, zapisy i darowizny.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa.
 5. Inne wpływy wynikające z działalności statutowej.

§33

Dla ważności pism dotyczących spraw finansowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego w tym prezesa lub prezesa-elekta.

6. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§34

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§35

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

7. PRZEPISY KOŃCOWE