Członkostwo PTT

Członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego może zostać obywatel polski, lekarz lub pracownik naukowy innej specjalności w dziedzinie transplantologii pielęgniarka, technik, koordynator po uzyskaniu rekomendacji.

O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd Główny zwykłą większością głosów po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji nowo wstępującego członka, popartej przez dwóch członków zwykłych Towarzystwa. Wypełnioną deklarację należy przesłać do siedziby PTT. Przyjęcia nowych członków odbywają się na posiedzeniach Zarządu PTT. Zarząd Główny każdorazowo zawiadamia zainteresowanego o decyzji.

Członkowie zwyczajni mają prawo do: czynnego i biernego wyboru Władz Towarzystwa, uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, sympozjach, naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo, działania w komisjach naukowych, korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych, przestrzeganiu postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa, przestrzegania etyki zawodowej oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

 

Roczna składka członkowska od 2022 roku wynosi 100 PLN (do 2021 roku wynosiła 60 zł rocznie).

Konto: Bank PKO BP Nr konta: 50 1020 1055 0000 9902 0015 8287

Dziękujemy za regularne opłacanie składek.

Bardzo prosimy o informację w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego.

Załączniki