Członkostwo PTT

Konto: Bank PKO BP Nr konta: 50 1020 1055 0000 9902 0015 8287 Roczna składka członkowska wynosi 60 PLN. Dziękujemy za regularne opłacanie składek. Bardzo prosimy o informację w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego. Deklaracja członkowska ze Statutu PTT Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

    Zwyczajnych,
    Wspierających,
    Honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, lekarz lub pracownik naukowy innej specjalności w dziedzinie transplantologii pielęgniarka, technik, koordynator po uzyskaniu rekomendacji.

O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd Główny zwykłą większością głosów po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji nowo – wstępującego członka, popartej przez dwóch członków zwykłych Towarzystwa. Zarząd Główny każdorazowo zawiadamia zainteresowanego o decyzji.

Członkowie zwyczajni mają prawo do: Czynnego i biernego wyboru Władz Towarzystwa. o Uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, sympozjach, naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo. o Działania w komisjach naukowych. o Korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: o Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych. o Przestrzeganiu postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa. o Przestrzegania etyki zawodowej. o Regularnego opłacania składek członkowskich. Aby stać się członkiem PTT należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską oraz uzyskać poparcie kandydatury przez dwóch członków PTT. Wypełnioną deklarację należy przesłać do siedziby PTT. Przyjęcia nowych członków odbywają się na posiedzeniach Zarządu PTT.

Załączniki