Statut PTT

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRANSPLANTACYJNEGO

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Transplantacyjne zwane w dalszej części Towarzystwem i działa w oparciu o przepisy o stowarzyszeniach. Oficjalnym skrótem nazwy Towarzystwa jest PTT. Znakiem Towarzystwa jest stylizowany znak nieskończoności, którego opis i wzór znajduje się w załączniku do niniejszego Statutu.

 

§2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

 

§3

Towarzystwo posiada osobowość prawną, może przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy.

 

§4.

Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych związków i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§5.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej.

 

II. Cele i środki działania.

 

§6.

Celem działania Towarzystwa jest:

1) Rozwijanie i propagowanie zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji komórek, tkanek i narządów, przeszczepów biostatycznych oraz biologii transplantacyjnej,

2) Inspirowanie członków Towarzystwa do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

3) Współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu jej problemów w zakresie kompetencji i zainteresowań Towarzystwa,

4) Współdziałanie w szkoleniu lekarzy, lekarzy weterynarii, biologów oraz pracowników innych specjalności w dziedzinie transplantologii,

 

§7.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

1) Organizuje zjazdy, sympozja i posiedzenia naukowe,

2) Organizuje wystawy sprzętu mającego zastosowanie w transplantologii,

3) Organizuje kursy oraz szkolenie w zakresie różnych dziedzin transplantologii,

4) Współpracuje z organami ochrony zdrowia w organizowaniu i doskonaleniu opieki lekarskiej w zakresie transplantologii,

5) Prowadzi działalność edytorską,

6) Podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

 

III. Członkowie – prawa i obowiązki.

 

§8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) Zwyczajnych,

2) Wspierających,

3) Honorowych.

 

§9.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna akceptująca cele statutowe Towarzystwa, po złożeniu deklaracji członkowskiej i uzyskaniu rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

 

§10.

O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd Główny podejmując uchwałę zwykłą większością głosów, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji nowo wstępującego, zawiadamiając go o podjętej decyzji.

 

§11.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru Władz Towarzystwa,

2) uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, sympozjach, naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

3) działania w komisjach naukowych,

4) korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

 

§12.

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

1) czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych,

2) przestrzeganiu postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,

3) przestrzegania etyki zawodowej,

4) regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§13.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu,

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres przynajmniej dwu lat,

3) wykluczenia za działalność na szkodę Towarzystwa, niezgodną z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia lub z etyką zawodową, albo w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych. Decyzja Zarządu Głównego o wykluczeniu może być uchylona przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

4) śmierci członka Towarzystwa.

 

§14.

1) Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa,

2) członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny podejmując odpowiednią uchwałę,

3) członka wspierającego – osobę prawną reprezentuje wobec Towarzystwa upoważniony przedstawiciel,

4) członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego,

5) członkostwo wspierające ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

b) utraty osobowości prawnej.

 

§15.

1) Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla transplantologii lub Towarzystwa,

2) członkowie honorowi - obywatele polscy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni z opłat członkowskich,

3) członkowie honorowi - cudzoziemcy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego i nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.

 

IV. Władze Towarzystwa

 

§16.

Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

2) Zarząd Główny,

3 ) Komisja Rewizyjna.

 

§17.

1) Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Główny co 3 lata.

2) Walne Zebranie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

3) W przypadku kiedy w Walnym Zebraniu Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym nie bierze udziału co najmniej połowa członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, Prezes Zarządu Głównego zwołuje Walne Zebranie Zwyczajne lub Nadzwyczajne w drugim terminie. Walne Zebranie w drugim terminie może odbyć się bezpośrednio po zamknięciu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, a informację o miejscu i czasie Zebrania przekazuje się członkom Towarzystwa uczestniczącym w Walnym Zebraniu w pierwszym terminie.

4) Uchwały Walnego Zebrania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego zwołanego w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, zwołanego w drugim terminie - zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, z uwzględnieniem zapisu §32 i §33.

 

§18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Towarzystwa należy:

1) Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

3) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i Komisji Rewizyjnej,

4) Wybór członków Zarządu Głównego: Prezesa Elekta, Skarbnika, Sekretarza, 7 Członków i 3 członków Komisji Rewizyjnej. Uzupełnienie składu tych organów w toku kadencji wymaga zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego,

5) Podejmowanie uchwały o mianowaniu dotychczasowego Prezesa Elekta na stanowisko Prezesa Towarzystwa,

6) Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

7) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z towarzystw krajowych i zagranicznych,

8) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,

9) Uchwalanie wysokości składek członkowskich,

10) Podejmowanie uchwały o zmianie Statutu Towarzystwa,

11) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

 

§19.

1) W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą:

a) członkowie zwyczajni,

b) członkowie honorowi.

2) W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział:

a) członkowie honorowi Towarzystwa,

b) członkowie wspierający,

c) zaproszeni goście.

 

§20.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa.

 

§21.

1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/10 członków Towarzystwa

2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa winno być zwołane przez Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Uchwały Zebrania Nadzwyczajnego zapadają w trybie jak Walnego Zebrania Zwyczajnego

 

§22.

1) Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Towarzystwa.

2) Wybory Zarządu Głównego odbywają się w sposób tajny.

3) Walne Zebranie w oddzielnym głosowaniu tajnym wybiera Prezesa Elekta.

 

§23.

Zarząd Główny składa się z 12 osób: Prezesa, Prezesa Elekta, Past Prezesa, Sekretarza i Skarbnika i 7-miu Członków Zarządu.

 

§24.

1) Kadencja Prezesa oraz Członków Zarządu Głównego trwa 3 lata.

2) Członkowie Zarządu Głównego mogą być wybrani na dwie kolejne kadencje. Zapis ten nie dotyczy stanowiska Prezesa, Prezesa Elekta i Past Prezesa, które są obejmowane na okres jednej kadencji.

3) Członkowie Zarządu Głównego, którzy sprawowali swoje funkcje przez dwie kolejne kadencje mogą być wybrani ponownie po 3-letniej przerwie, z zastrzeżeniem §24 ust. 4.

4) Wymóg 3-letniej przerwy pełnienia funkcji w Zarządzie Głównym nie dotyczy wyboru na stanowisko Prezesa-Elekta oraz członków Komisji Rewizyjnej.

5) W przypadku długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres Prezes Elekt.

 

§25.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2) Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

3) Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie bilansu.

4) Powoływanie i rozwiązywanie komisji naukowych i zespołów roboczych oraz nadzorowanie ich działalności.

5) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Towarzystwa, ustalanie ich terminu i porządku obrad.

6) Ustalanie zasad udziału Towarzystwa w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych oraz wybór do nich przedstawicieli Towarzystwa.

7) Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.

8) Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.

9) Przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych Towarzystwa.

10) Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikłymi w obrębie Towarzystwa.

11) Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych.

12) Ustanawianie pełnomocników.

 

§26.

1) Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Towarzystwa, a w razie jego nieobecności, w kolejności: Prezes Elekt lub wskazany przez Prezesa inny Członek Zarządu Głównego.

2) W posiedzeniach Zarządu Głównego biorą udział z głosem doradczym Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej i konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej.

2) Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.

3) Zasady i tryb postępowania Zarządu Głównego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

4) Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

 

§27.

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§28.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

 

§29.

1) Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

2) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

3) Zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

4) Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

5) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani na dwie kolejne kadencje.

6) Członkowie Komisji Rewizyjnej po upływie swojej kadencji mogą być wybrani do Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

V. Majątek i fundusze.

 

§30.

Na majątek Towarzystwa składają się:

1) Wpływy ze składek członkowskich,

2) Wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa,

3) Dotacje, subwencje, zapisy i darowizny,

4) Inne wpływy wynikające z działalności statutowej.

 

§31.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli szczególnie w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu Głównego działających łącznie w tym Prezesa lub Prezesa Elekta.

 

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa .

 

§32.

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zwyczajne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a zwołanego w drugim terminie większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§33.

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, określając sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

 

§ 34 .

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach.