Historia PTT

W końcu ubiegłego wieku dynamiczny rozwój przeżywała stosunkowo młoda dziedzina medycyny jaką jest transplantologia. Szybki jej rozwój spowodował, że przeszczepianie nerek, serca, wątroby, szpiku stało się powszechnie uznaną metodą leczenia chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem tych narządów. Znaczny postęp dokonał się także na polu przeszczepiania trzustki, wysp trzustkowych, płuca, jelita cienkiego i rogówki. Dynamiczny rozwój przeżywała także polska transplantologia. Przeszczepianie nerek rozpoczęto w 1966 roku, serca w 1968, a na szerszą skalę w 1985, trzustki w 1988 roku, a wątroby w 1989 roku. Udane przeszczepienie narządu nie jest sukcesem jednostki lecz całego zespołu współpracujących ze sobą specjalistów, a warunkiem uzyskania dobrych wyników jest ścisła współpraca ośrodków, wymiana informacji i doświadczeń. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej szybko rozwijającej się w Polsce dyscypliny naukowej, środowisko transplantologów, od dawna współdziałające nieformalnie, postanowiło powołać własne towarzystwo naukowe, skupiające w swoich szeregach specjalistów zajmujących się transplantologią kliniczną, eksperymentalną, immunologia transplantacyjną, przeszczepami biostatycznymi. Przyświecała im idea wspólnego rozwiązywania problemów przeszczepiania narządów i tkanek.

 

1991

21 maja 1991 r. na spotkaniu transplantologów w Białowieży odbyło się zebranie założycielskie, powołano tymczasowy Komitet Założycielski PTT pod przewodnictwem prof. Mieczysława Lao, ówczesnego dyrektora Instytutu Transplantologii w Warszawie głównego inicjatora powołania PTT.

W skład Komitetu weszli ponadto: prof. Michał Myśliwiec, prof. Zbigniew Religa, prof. Wojciech Rowiński, prof. Jacek Szmidt.

 

1993

I Zjazd PTT

W dniach 69 czerwca 1993 r. odbył się I Zjazd PTT. Przedstawiono 150 prac z zakresu transplantologii klinicznej i doświadczalnej. W momencie powstania PTT liczyło 228 członków.

Wybrano pierwsze władze Towarzystwa. Prezesem PTT został prof. Mieczysław Lao, w skład ZG weszli poza prof. Lao: wiceprezes prof. Wojciech Rowiński, prof. Antoni Dziatkowiak, prof. Janusz Komender, prof. Jerzy Polański, prof. Zbigniew Religa, prof. Jacek Szmidt, prof. Janusz Wałaszewski, dr Krzyszof Madej, dr Marek Ostrowski. Sekretarzem została dr Magdalena Durlik, a skarbnikiem dr hab. n. przyr. Maria Nowaczyk. W 1993 roku zakończono także formalności legislacyjne i Towarzystwo uzyskało status prawny. Uchwalono statut i cele działania.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie i propagowanie zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji komórek, tkanek i narządów, przeszczepów biostatycznych i biologii transplantacyjnej, inspirowanie członków do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, współdziałanie w organizowaniu służby zdrowia i rozwiązywaniu problemów tej służby związanych z przeszczepianiem. Dla osiągnięcia swych celów PTT organizuje zjazdy i sympozja naukowe, kursy i szkolenia w zakresie transplantologii. Zjazdy PTT odbywają się co dwa lata naprzemiennie z sympozjami PTT, które także odbywają co dwa lata.

Tradycją PTT stało się nadawanie godności członka honorowego. Jako pierwsi godność członka honorowego otrzymali twórcy polskiej transplantologii prof. Jan Nielubowicz i prof. Tadeusz Orłowski.

 

1994

I Sympozjum PTT

 

I Sympozjum PTT odbyło się w dniach 26-28 maja 1994 r. we Wrocławiu. Organizatorem był prof. Wojciech Witkiewicz, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Na sympozjum przedstawiono ponad 60 prac, autorzy trzech najlepszych otrzymali nagrody pieniężne.


1995

II Zjazd PTT

II Zjazd PTT odbył się w dniach 13 czerwca 1995 r. w Międzyzdrojach, zorganizowany został przez Oddział Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego pod kierownictwem dr Marka Ostrowskiego.

Wybrano nowe władze ZG PTT (prof. Wojciech Rowiński wybrany jako Prezes-elekt w 1993 roku zrezygnował ze stanowiska Prezesa PTT):

Prezes prof. Janusz Wałaszewski, wiceprezes prof. Marian Zembala, sekretarz generalny prof. Mieczysław Lao, członkowie ZG: prof. Antoni Dziatkowiak, prof. Janusz Komender, prof. Andrzej Lange, prof. Waldemar Olszewski, prof. Wojciech Rowiński, dr hab. Romuald Bohatyrewicz, dr Krzysztof Madej, dr Marek Ostrowski, sekretarz dr Magdalena Durlik, skarbnik dr Grzegorz Michalak.

Na II Zjeździe PTT podjęto uchwałę o powołaniu funkcji Sekretarza Generalnego z 4-letnią kadencją.

W 1994 r. firma Sandoz (obecnie Novartis) przekazała dla PTT 50 000 franków szwajcarskich na fundusz nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie transplantologii. W 1995 r. po raz pierwszy przyznano nagrody ZG PTT. Nagroda Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" przyznawana co dwa lata i wręczana podczas zjazdu PTT miała wyróżniać za wybitny wkład w badania nad przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów, ważne rozwiązania organizacyjne wdrożone w dziedzinie przeszczepiania, wybitne osiągnięcia kliniczne w tej dziedzinie lub istotny wkład w popularyzację wiedzy o transplantologii oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju leczenia transplantacyjnego. Powołano Komitet Nagrody złożony z 7 osób, którego zadaniem jest przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nagrodę i przedstawianie ich ZG PTT.Nagrody przyznaje ZG PTT w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym Komitetu Nagrody został prof. Janusz Komender, a członkami prof. Tadeusz Orłowski, prof. Waldemar Olszewski, prof. Andrzej Lange, prof. Marian Zembala, dr Marek Ostrowski i dr Marek Rzewuski - przedstawiciel firmy Novartis.

W 1995 roku nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:

Indywidualne:

 • prof. Zbigniew Religa,
 • prof. Antoni Dziatkowiak,

Zespołowe:

 • prof. Jan Nielubowicz i prof. Tadeusz Orłowski, prof. Kazimierz Ostrowski,
 • prof. Marek Sych i dr. Romuald Bohatyrewicz,
 • dr Marek Ostrowski, dr Zenon Czajkowski, dr Cezary Pakulski, dr Tomasz Śluzar, dr Janusz Lapis, dr Janusz Myśliwiec,
 • dr Zbigniew Włodarczyk, prof. Maciej Krzymański, dr Maciej Głyda, dr Andrzej Oko.


1996

W 1996 roku w dniach 2526 stycznia w Warszawie odbyło się Międzynarodowe Sympozjum "Progress in Transplantation" zorganizowane przez Instytut Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie pod patronatem PTT, w 30. rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia nerki w Polsce. Zgromadziło ono wybitnych transplantologów z całego świata, takich jak: P. Morris, Sir R. Calne, M. Hardy, H. Sollinger, G. Koostra, D. Houssin, H. Gabel, G. Persijn, R. Pichlmayer, R. Cortesini, R. Margreiter, H. Auchincloss, N. Tilney, W. Land, P. Hayry, J. Kupiec-Węgliński, O. Salvatierra, J. Dubernard, A. Heidland, C. Groth.

 

II Sympozjum PTT

II Sympozjum PTT odbyło się 2325 maja 1996 r. w Poznaniu. Zorganizowane zostało przez Zespół Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego kierowany przez dr Zbigniewa Włodarczyka.1997

III Kongres PTT

III Kongres PTT odbył się 2225 marca 1997 r. w Zakopanem-Kościelisku. Został zorganizowany przez Śląskie Centrum Chorób Serca pod kierownictwem prof. Mariana Zembali. Wybrano nowe władze ZG PTT: Prezes prof. Marian Zembala, wiceprezes prof. Jacek Szmidt, Sekretarz Generalny prof. Mieczysław Lao, członkowie ZG: prof. Jerzy Hołowiecki, prof. Marek Krawczyk, prof. Waldemar Olszewski, prof. Leszek Pączek, dr hab. Romuald Bohatyrewicz, dr hab. Piotr Kaliciński, dr Zbigniew Włodarczyk, Sekretarz dr hab. Magdalena Durlik, skarbnik dr Grzegorz Michalak, Komisja Rewizyjna: dr Danuta Stryjecka-Rowińska, prof. Bogdan Michałowicz, dr hab. Dariusz Patrzałek.

Godność Członka Honorowego otrzymali:

 • prof. Kazimierz Ostrowski,
 • dr Irena Marcinek.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:

Indywidualne:

 • prof. Anna Dziedzic-Gocławska,
 • prof. Waldemar Olszewski,

Zespołowe:

 • prof. Leszek Pączek, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Liliana Gradowska
 • dr Roman Danielewicz, dr hab. Artur Kwiatkowski, prof. Wojciech Polak

 

I Sympozjum "Immunosupresja"

W dniach 1820 listopada 1997 r. odbyło się pierwsze sympozjum "Immunosupresja" organizowane przez Klinikę Medycyny Transplantacyjnej IT pod patronatem PTT.


1998

III Sympozjum PTT

III Sympozjum PTT odbyło się 810 maja 1998 r. w Białymstoku i zostało zorganizowane przez Klinikę Nefrologii AM w Białymstoku pod kierownictwem prof. Michała Myśliwca.

Podczas sympozjum powołano Komitet Nagrody PTT czy chodzi o Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis". Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie, na którym skreślono z listy członków PTT osoby nie płacące składek i wprowadzono zmiany w Statucie PTT dotyczące liczebności ZG PTT i funkcji Sekretarza Generalnego.

Również w 1998 roku w dniach 2021 marca pod patronatem PTT zostało zorganizowane przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie międzynarodowe sympozjum "Ischemia-reperfusion injury and organ preservation for transplantation".

 

II Sympozjum "Postępy immunosupresji po przeszczepieniu narządów unaczynionych"

II Sympozjum "Postępy immunosupresji po przeszczepieniu narządów unaczynionych" odbyło się w Krakowie 4–6 listopada 1998 r.1999

IV Kongres PTT

 

IV Kongres PTT odbył się 2022 maja 1999 r. we Wrocławiu i został zorganizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Wojciecha Witkiewicza.

Godność członka honorowego otrzymali:

 • Prof. S. Large,
 • prof. Felix T. Rappaport.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:

Indywidualne:

 • prof. Janusz Wałaszewski,
 • prof. Andrzej Lange,
 • dr Danuta Stryjecka- Rowińska,

Zespołowo:

 • prof. M. Krawczyk, prof. A. Karwowski, prof. Bogdan Michałowicz, dr hab. J. Pawlak, dr hab. P. Nyckowski, dr hab. K. Zieniewicz, dr hab. P. Małkowski.

Wybrano władze PTT:

Prezes PTT prof. Jacek Szmidt, Wiceprezes prof. Marek Krawczyk, Sekretarz Generalny dr hab. Magdalena Durlik, członkowie ZG: prof. Wojciech Witkiewicz, prof. Leszek Pączek, prof. Michał Myśliwiec, prof. Marian Zembala, prof. Wojciech Rowiński, prof. Andrzej Lange, prof. Dariusz Patrzałek, dr Zbigniew Włodarczyk, dr Marek Ostrowski, Sekretarz dr Tadeusz Grochowiecki, Skarbnik dr Zbigniew Gałązka, Komisja Rewizyjna: dr Grzegorz Michalak, prof. Bogdan Michałowicz, dr hab. Romuald Bohatyrewicz


2000

IV Sympozjum PTT

IV Sympozjum PTT odbyło się 57 maja 2000 r. w Juracie i zostało zorganizowane przez Klinikę Nefrologii AM w Gdańsku, kierowaną przez prof. Bolesława Rutkowskiego. Tematem sympozjum było przewlekle odrzucanie przeszczepu.

 

2001

V Kongres PTT

V Kongres PTT odbył się 1921 kwietnia 2001 r. w Mikołajkach i został zorganizowany przez Klinikę Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM w Warszawie pod kierownictwem naukowym prof. Jacka Szmidta.

W skład nowych władz PTT weszli:

  Prezes PTT prof. Marek Krawczyk, Prezes Elekt prof. Leszek Pączek, Past Prezes prof. Jacek Szmidt, Sekretarz Generalny dr hab. Magdalena Durlik oraz członkowie ZG: dr hab. Piotr Kaliciński, prof. Mieczysław Lao, prof. Bogdan Michałowicz, dr hab. Dariusz Patrzałek, prof. Wojciech Witkiewicz, dr Tomasz Zawada, prof. Marian Zembala, Krajowy Specjalista ds. Transplantologii, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej prof. Wojciech Rowiński, Sekretarz dr hab. Krzysztof Zieniewicz, Skarbnik dr hab. Paweł Nyckowski. Komisja Rewizyjna: dr Zbigniew Gałązka, dr hab. Jacek Pawlak, dr Zbigniew Włodarczyk.

Godność członka honorowego otrzymali:

 • prof. Franciszek Kokot,
 • prof. Zenon Szewczyk.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:

Indywidualną:

 • prof. Mieczysław Lao,

Zespołowe:

 • prof. K. Klemens Skóra, prof. Zenon Szewczyk,
 • dr hab. Piotr Kaliciński, dr hab. Artur Kamiński, dr hab. Joanna Pawłowska.

 

2002

V Sympozjum PTT

V Sympozjum PTT pt. "Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów" odbyło się 2628 września 2002 r. w Warszawie zorganizowane przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej IT.

 

III Sympozjum "Postępy immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych"

III Sympozjum Postępy immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych odbyło się 57 grudnia 2002 r. Obchodzono 70-lecie urodzin prof. Mieczysława Lao.

 

2003

VI Kongres PTT

VI Kongres PTT odbył się w dniach 1517 maja 2003 r. w Jachrance pod Warszawą, organizatorem była Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM w Warszawie, przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Marek Krawczyk.

Członkostwo Honorowe otrzymali:

 • prof. Liliana Gradowska,
 • prof. Janusz Komender,
 • prof. Mieczysław Lao,
 • prof. Stanisław Zieliński,
 • Barry Kahan,
 • Nigel Heaton,
 • Didier Poussin,
 • Marten J.H. Slooff.

Nagrody indywidualne Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:

 • Prof. Marian Zembala,
 • Prof. Wojciech Rowiński,
 • Prof. Tomasz Szepietowski.

Wybrano nowe władze PTT:

Prezes prof. Leszek Pączek, Prezes Elekt prof. Zbigniew Religa, Past Prezes prof. Marek Krawczyk, Sekretarz Generalny prof. Krzysztof Zieniewicz, członkowie ZG PTT: prof. Ryszard Grenda, prof. Bogdan Michałowicz, prof. Jerzy Hołowiecki, prof. Andrzej Więcek, prof. Marian Klinger, prof. Romuald Bohatyrewicz, prof. Roman Danielewicz, dr Piotr Przybyłowski, dr Zbigniew Włodarczyk, Sekretarz Janusz Wyzgał, Skarbnik dr Joanna Sańko-Resmer, Komisja rewizyjna: dr Zbigniew Gałązka, dr Marek Pacholczyk, dr Andrzej Oko


2004

VI Konferencja Naukowo Szkoleniowa "Nawrót choroby podstawowej w przeszczepionym narządzie"

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nawrót choroby podstawowej w przeszczepionym narządzie" odbyła się 2223 kwietnia 2004 r. w Gdańsku. Organizatorem była Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii AM. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego byli prof. Leszek Pączek i prof. Bolesław Rutkowski.

 

2005

VII Kongres PTT

VII Kongres PTT odbył się w dniach 1214 maja 2005 w Wiśle i był zorganizowany przez Klinikę Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych IT AM w Warszawie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Leszek Pączek.

Członkostwo Honorowe otrzymali:

 • Prof. Antoni Dziatkowiak,
 • Roland Hetzer,
 • Marice Slapek,
 • Stanisław Stepkowski,
 • prof. Janusz Wałaszewski.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:

Indywidualną:

 • prof. Magdalena Durlik,

Zespołową:

 • dr Sebastian Giebel, dr hab. Andrzej Górski.
 

Wybrano nowe władze PTT: Prezes prof. Zbigniew Religa, Prezes Elekt prof. Wojciech Rowiński, Past Prezes prof. Leszek Pączek, Sekretarz Generalny dr hab. Krzysztof Zieniewicz, członkowie ZG: Romuald Bohatyrewicz, prof. Magdalena Durlik, prof. Marian Klinger, dr hab. Paweł Nyckowski, prof. Dariusz Patrzałek, prof. Piotr Przybyłowski, prof. Jacek Szmidt, sekretarz dr hab. Tomasz Zieliński, skarbnik dr Małgorzata Sobieszczańska-Małek, komisja rewizyjna: dr Andrzej Chmura, dr hab. Marek Durlik, dr hab. Sławomir Nazarewski.


2006

VII Sympozjum PTT

VII Sympozjum PTT pt. "Transplantation Medicine 2006  place in the health care system, results, hops, and controversies” odbyło się w Warszawie w dniach 1820 maja 2006 r. Organizatorem Konferencji była Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej IT, przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. Wojciech Rowiński.


2007

VIII Kongres PTT

VIII Kongres PTT odbył się w dniach 1113 maja 2007 r. w Warszawie, organizatorem był Instytut Kardiologii w Warszawie, przewodniczącym Komitetu Naukowego - prof. Zbigniew Religa.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:
Indywidualną:

 • prof. Romuald Bohatyrewicz

Zespołowe:

 • Zespół ze Szczecina: Zenon Czajkowski, Halina Gracz, Tomasz Śluzar, Marek Umiński, Maciej Wójcicki,
 • Zespół z Gdańska: Alicja Dębska-Ślizień, prof. Bolesław Rutkowski, prof. Zbigniew Śledziński.

Członkami honorowymi zostali:

 • Prof. H. Bismuth,
 • Prof. Waldemar Olszewski,
 • Dr Danuta Stryjecka-Rowińska.

Wybrano nowe władze PTT:

Prezes prof. Wojciech Rowiński, Prezes Elekt prof. Magdalena Durlik, past Prezes prof. Zbigniew Religa, Sekretarz Generalny dr. hab. Sławomir Nazarewski, członkowie ZG: dr Andrzej Chmura, dr med. Maciej Głyda, dr hab. Tadeusz Grochowiecki, prof. Marian Klinger, prof. Maria Nowaczyk, prof. Marek Ostrowski, prof. Dariusz Patrzałek, sekretarz dr Dariusz Wasiak, skarbnik dr Leszek Adadyński, Komisja Rewizyjna: dr hab. Romuald Bohatyrewicz, dr hab. Janusz Wyzgał, dr hab. Rafał Paluszkiewicz.


2008

VIII Sympozjum PTT

VIII Sympozjum PTT odbyło się w Bydgoszczy w dniach 1113 września 2008 r. zorganizowane przez Klinikę Transplantologii, kierowaną przez prof. Zbigniewa Włodarczyka  „Marginalny dawca- marginalny biorca”.


2009

IX Kongres PTT

IX Kongres PTT został zorganizowany przez prof. Wojciecha Rowińskiego w dniach 14–16 maja 2009 w Krakowie.

Wybrano nowe władze:

Prezes prof. Magdalena Durlik, Prezes Elekt prof. Zbigniew Włodarczyk, Past Prezes prof. Wojciech Rowiński, Sekretarz Generalny dr hab. Sławomir Nazarewski, przewodniczący KRT prof. Piotr Kaliciński, członkowie ZG: prof. Bolesław Rutkowski, dr hab. Urszula Ołdakowska-Jedynak, dr hab. Zbigniew Gałązka, prof. Marek Ostrowski, prof. Andrzej Chmura, dr Piotr Przybyłowski, prof. Romuald Bohatyrewicz, Komisja Rewizyjna dr Dorota Kamińska, prof. Kazimierz Ciechanowski, dr Tomasz Jakimowicz, Sekretarz dr Teresa Bączkowska, skarbnik dr Jolanta Gozdowska.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:

Indywidualne:

 • prof. Leszek Pączek,
 • dr Beata Piątkowska-Jakubas,
 • dr Marek Rzewuski,
 

Zespołowe:

 • prof. Andrzej Więcek z Zespołem,
 • dr hab. Artur Kwiatkowski z Zespołem,
 • dr hab. Jerzy Jabłecki z Zespołem,
 • dr hab. Krzysztof Dziewanowski z Zespołem.

Członkostwo honorowe otrzymali:

 • prof. Jerzy Hołowiecki,
 • Nicholas Tilney,
 • Stefan Vitko,
 • Loty Bernard,
 • Starzl Thomas,
 • Heiland August.


2010

IX Sympozjum PTT

IX Sympozjum PTT odbyło się w dniach 1011 września 2010 r. w Łodzi, zostało zorganizowane przez Kliknę Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierownictwem prof. Michała Nowickiego. Tematem Sympozjum były „Zakażenia w transplantologii.”

 

VII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”

VII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” organizowane przez Klinikę Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii WUM odbyło się Krakowie w dniach 911 grudnia 2010 r.


2011

X Kongres PTT

X Jubileuszowy Kongres PTT odbył się w dniach 911 czerwca 2011 w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej. Organizatorem Kongresu Była Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego WUM. Patronat Honorowy X Kongresu objął Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk. Przewodniczącym Komitetu Naukowego była prof. Magdalena Durlik. W X Kongresie wzięło udział 541 osób.

Członkostwo Honorowe otrzymali:

 • prof. Stanisław Czekalski,
 • prof. Jerzy Dybicki,
 • prof. Wojciech Rowiński,
 • prof. Maria Siemionow.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:

Indywidualne:

 • Dr hab. Robert Król,
 • Prof. Leszek Pączek,

Zespołowe:

 • Zespół: prof. Jolanta Małyszko, prof. Jacek S. Małyszko, prof. Michał Myśliwiec,
 • Zespół: dr Mariusz Kusztal, mgr Renata Kłak, dr bioch. Katarzyna Kościelska-Kasprzak, mgr Wiesława Gdowska, mgr Marcelina Żabińska, mgr Marta Myszka, dr hab. Magdalena Krajewska,
 • Zespół: prof. Alicja Dębska-Ślizień, prof. Zbigniew Śledziński, dr hab. Ewa Król.

Wybrano nowe władze:

Prezes PTT: prof. Zbigniew Włodarczyk, Prezes Elekt: prof. Bolesław Rutkowski, Past Prezes: prof. Magdalena Durlik, Sekretarz Generalny: dr hab. Piotr Przybyłowski, Krajowy Konsultant ds. Transplantologii: prof. Wojciech Rowiński, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej: prof. Piotr Kaliciński, Członkowie Zarządu Głównego PTT: dr hab. Tadeusz Grochowiecki, dr hab. Urszula Ołdakowska-Jedynak, prof. Artur Kwiatkowski, prof. Romuald Bohatyrewicz, dr Maciej Głyda, prof. Jolanta Małyszko, prof. Alicja Dębska-Ślizień, Członkowie Komisji Rewizyjnej: dr med. Dorota Kamińska, dr med. Tomasz Jakimowicz, prof. dr hab. med. Mark Ostrowski, Skarbnik PTT: dr Maria Tomczak, Sekretarz PTT: dr Andrzej Adamowicz


2012

X Sympozjum PTT

X Sympozjum PTT odbyło się w Kazimierzu Dolnym w dniach 1213 października 2012 r. Organizatorem Sympozjum była I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM w Lublinie kierowana przez prof. Sławomira Rudzkiego. Patronat Honorowy objął JM Rektor UM w Lublinie prof. Andrzej Książek. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. Magdalena Durlik. Wiodącymi tematami Sympozjum były nowotwory u biorców przeszczepów oraz problemy urologiczne w transplantologii.

 

VIII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”

VIII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” organizowane w przez Klinikę Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowaną przez prof. Magdalenę Durlik odbyło się w dniach 1315 grudnia 2012 w Krakowie.

  Obok programu naukowego obchodziliśmy Jubileusz naszych Nauczycieli: prof. Liliany Gradowskiej, prof. Antoniego Dziatkowiaka i prof. Mieczysława Lao.


2013

XI Kongres PTT

XI Kongres PTT odbył się w dniach 2830 listopada 2013 r. w Bydgoszczy. Organizatorem była Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Collegium Medium w Bydgoszczy UMK w Toruniu kierowana przez prof. Zbigniewa Włodarczyka.

Godność Członka Honorowego otrzymali:

 • prof. Stanisław Głowiński,
 • dr Janusz Lapis,
 • prof. Marek Krawczyk,
 • prof. Michał Myśliwiec,
 • prof. Jacek Szmidt,
 • prof. Marian Zembala.

Wybrano nowe władze PTT:

Przewodniczenie objął prof. Bolesław Rutkowski, Prezes Elekt prof. Krzysztof Zieniewicz, Past Prezes prof. Zbigniew Włodarczyk, Sekretarz generalny: dr hab. Piotr Przybyłowski, Członkowie ZG: Prof. Jolanta Małyszko, prof. Roman Danielewicz, Prof. Alicja Dębska-Ślizień, prof. Zbigniew Gałązka, dr Hab. Marek Pacholczyk, dr hab. Maciej Kosieradzki, prof. Lech Cierpka- Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, Sekretarz: dr hab. Ewa Król, Skarbnik: dr hab. Andrzej Chamienia, Komisja Rewizyjna: prof. Romuald Bohatyrewicz, dr hab. Tadeusz Grochowiecki, dr hab. Maciej Głyda.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:

Indywidualne:

 • Dr hab. Jarosław Czerwiński,
 • Dr Dorota Lewandowska,
 • Prof. Adam Maciejewski,
 • Dr hab. Agnieszka Perkowska-Ptasińska,

Zespołowe:

 • Zespołowi w składzie: dr hab. Sławomir Nazarewski, dr hab. Tomasz Jakimowicz, dr hab. Zbigniew Gałązka, dr. Sławomir Frunze, dr Krzysztof Madej, lek. Tomasz Ciąćka, lek. Łukasz Romanowski, dr Dorota Lewandowska,
 • Zespołowi w składzie: prof. dr hab. med. Andrzej Chmura,dr n. med. Michał Wszoła, dr n. med. Monika Bieniasz, lek. med. Rafał Kieszek, dr n. med. Piotr Domagała, lek. med. Jakub Drozdowski, mgr Aleksandra Tomaszek, dr n. hum. Mateusz Zatorski, dr n. med. Jolanta Gozdowska, dr n. med. Dorota Zygier,
 • Zespołowi w składzie: prof. Tomasz Grodzki, dr Bartosz Kubisa, lek. Maria Piotrowska, lek. Piotr Wasilewski, lek. Anna Zygmirska, lek. Grzegorz Feledyk, lek Anna Kubisa, lek. Grzegorz Mysiorski, lek. Marek Kamiński, prof. Mirosław Brykczyński, dr Piotr Siedlicki.


2014

XI Sympozjum PTT

Sympozjum PTT odbyło się w dniach 2627 września 2014 r. w Poznaniu. Organizatorem był Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Poddziałem Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu kierowany przez dr hab. Macieja Głydę. Przewodniczącym komitetu Naukowego był prof. Bolesław Rutkowski a Komitetu Organizacyjnego dr hab. Maciej Głyda.

Wiodącymi tematami były: zakażenia grzybicze w transplantologii, dawca o rozszerzonych kryteriach pobrania i marginalny biorca narządu. W Sympozjum wzięło udział 350 uczestników.

 

IX Sympozjum "Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych"

IX Sympozjum “Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” organizowane przez Klinikę Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowaną przez prof. Magdalenę Durlik odbyło się w dniach 1113 grudnia 2014 r. w Krakowie. Wiodącym tematem były zagadnieniach leczenia immunosupresyjnego pacjentów poddawanych retransplantacji oraz modyfikacja leczenia immunosupresyjnego w zaawansowanej dysfunkcji przeszczepu. Obchodziliśmy także Jubileusz naszych Nauczycieli: prof. Bolesława Rutkowskiego i prof. Jacka Szmidta.

 

 

2015

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

XII Kongres PTT odbył się w dniach 35 września 2015 r. w Gdańsku, organizatorem była Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierowana przez prof. Bolesława Rutkowskiego.

Członkostwo Honorowe otrzymali:

 • Prof. Magdalena Durlik,
 • Prof. Marian Klinger,
 • Prof. Jerzy Korewicki,
 • Prof. Leszek Pączek.

Wybrano nowe władze PTT:
Prezes prof. Krzysztof Zieniewicz, Prezes Elekt prof. Piotr Przybyłowski, Past Prezes: prof. Bolesław Rutkowski, Sekretarz Generalny: prof. Alicja Dębska-Ślizień, Członkowie ZG: Prof. Roman Danielewicz, prof. Kazimierz Ciechanowski, dr Dorota Kamińska, dr Małgorzata Sobieszczańska-Małek, dr hab. Maciej Głyda, dr hab. Maciej Kosieradzki, prof. Sławomir Nazarewski, Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej: prof. Lech Cierpka, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej: dr Paweł Chudoba, Sekretarz: dr Piotr Remiszewski, Skarbnik: dr Marcin Kotulski, Komisja Rewizyjna: prof. Tadeusz Grochowiecki, dr hab. Jerzy Sieńko, prof. Jolanta Małyszko.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" przyznano:

Indywidualną:

 • Krystynie Antoszkiewicz (Poltransplant)

Zespołowe:

 • prof. Piotr Małkowski, dr hab. Jarosław Czerwiński, dr n. o zdr. Marta Hreńczuk,
 • Zespół Centralnego Rejestru Niespokrewnionych, Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w składzie: Jolanta Żalikowska-Hołoweńko, Małgorzata Dudkiewicz, Anna Łęczycka, Klaudia Nestorowicz, Agata Leńczuk, Lidia Perenc,
 • Zespół Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w następującym składzie Zofia Budynek, Tomasz Czech, Ryszard Dudzicki, Barbara Galant, Ewelina Grązka, Grzegorz Gut, Anna Jastrzębska, Ewa Kozłowska, Elżbieta Lachert, Jadwiga Macher, Marcin Macher, Joanna Marowska, Ewa Olender, Maria Rucińska, Dariusz Śladowski, Izabela Uhrynowska- Tyszkiewicz, Elżbieta Urbanowska i Artur Kamiński.


2016

XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego odbyło się w dniach 2223 stycznia 2016 r. w Warszawie. Sympozjum pt. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość transplantologii w Polsce” w 50. rocznicę pierwszego przeszczepienia nerki w Polsce zorganizował Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Marek Krawczyk, zastępcą prof. Leszek Pączek i prof. Sławomir Nazarewski. Uroczyście z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy obchodzono 50-tą rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego, które miało miejsce 26 stycznia 1966 r. w Akademii Medycznej w Warszawie, w Szpitalu Klinicznym przy ul. Lindleya.

 

X Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”

X Sympozjum odbyło się w dniach 1517 grudnia 2016 r. w Krakowie, organizatorem była Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wiodącym tematem była immunosupresja u starszych biorców narządów i transplantacje od starszych dawców.

 

2017

XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

XIII Kongres PTT odbył się 1214 października 2017 r. w Warszawie. Organizatorem była Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM kierowana przez prof. Krzysztofa Zieniewicza.

Członkostwo Honorowe otrzymali:

 • Prof. Jerzy Kupiec-Węgliński,
 • Prof. Bolesław Rutkowski,
 • Prof. Andrzej Więcek,

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" otrzymali:

Indywidualną:

 • Prof. Jerzy Kupiec-Węgliński,

Zespołowe:

 • Zespół immunologów i transplantologów klinicznych z Uniwersytetów Medycznych w Gdańsku i Warszawie: prof. Grażyna Moszkowska, dr Hanna Zielińska, dr Maciej Zieliński, dr Anna Dukat-Mazurek, dr Magdalena Jankowska, dr Dorota Lewandowska, prof. Piotr Trzonkowski,
 • Prof. Magdalena Durlik i prof. Lech Cierpka.

Wybrano nowe władze PTT:

Prezes: prof. Piotr Przybyłowski, Prezes Elekt prof. Roman Danielewicz, Past Prezes: prof. Krzysztof Zieniewicz, Sekretarz Generalny: prof. Alicja Dębska-Ślizień, Członkowie ZG: Prof. Robert Król, prof. Jolanta Małyszko, dr Dorota Lewandowska, prof. Wojciech Lisik, dr hab. Tomasz Jakimowicz, prof. Marek Karczewski, dr hab. Andrzej Chamienia, Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej: prof. Lech Cierpka, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej: dr Paweł Chudoba, Sekretarz: dr hab. Bożena Szyguła, Skarbnik: dr hab. Paweł Nadziakiewicz, Komisja Rewizyjna: dr Dorota Kamińska, dr hab. Maciej Głyda, prof. Romuald Bohatyrewicz


2018

XIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

XIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego odbyło się w dniach 2022 września 2018 r. w Szczecinie. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli: dr hab. Marek Myślak, prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, dr hab. Samir Zeair, dr hab. Bartosz Kubisa, prof. Tomasz Grodzki. Tematem wiodącym sympozjum były przeszczepienia wielonarządowe.

  

XI Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”

XI Sympozjum: Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” pod patronatem PTT odbyło się 1315 grudnia 2018 r. w Krakowie. Organizatorem była Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Wiodącym tematem była ”Optymalizacja immunosupresji  jak poprawić odległe wyniki przeszczepiania narządów”.


2019

XIV Kongres PTT

XIV Kongres PTT odbył się w dniach 1719 października 2019 r. w Zakopanem. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Piotr Przybyłowski z Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Członkostwo Honorowe otrzymali:

  • prof. Axel Haverich,
  • prof. Wiesław Jędrzejczak,
  • prof. Jacek Różański,
  • prof. Władysław Sułowicz,
  • prof. Zbigniew Śledziński,
  • prof. Zbigniew Włodarczyk.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" przyznano:

Indywidualne:

  • mec. Maria Kulesza,
  • dr Teresa Rydzyńska-Dryl -Fresenius Medical Care.

Wybrano nowe władze PTT:

Prezes: prof. Roman Danielewicz, Prezes Elekt: prof. Alicja Dębska-Ślizień, Past Prezes: Piotr Przybyłowski, Sekretarz Generalny: prof. Jolanta Małyszko, Członkowie ZG: Prof. Tomasz Jakimowicz, dr hab. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. Kazimierz Ciechanowski, prof. med. Robert Król, prof. Wojciech Lisik, dr hab. Maciej Głyda, dr hab. Dorota Kamińska, Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej: prof. Lech Cierpka, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej: prof. Mariusz Kuśmierczyk, Sekretarz dr n. med. Dorota Lewandowska, Skarbnik dr hab. n. med. Maciej Michał Romanowski, Członkowie Komisji Rewizyjnej: prof. Tadeusz Roman Grochowiecki, prof. Romuald Bohatyrewicz, dr hab. Grzegorz Budziński


2021

XV Kongres PTT

Jubileuszowy XV Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego odbył się w dniach 1416 października 2021 r. w Jachrance pod Warszawą. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. Roman Danielewicz. Kongres został objęty Honorowym Patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członkostwo Honorowe otrzymali:

  • prof. Lech Cierpka,
  • prof. Ryszard Grenda,
  • prof. Tomasz Grodzki,
  • prof. Piotr Kaliciński,
  • prof. Andrzej Lange,
  • prof. Kazimierz Malinowski,
  • prof. Jan Rogowski,
  • prof. Witold Rużyłło,
  • prof. Krzysztof Zieniewicz.

Nagrody Insigne Decorum "Pro transplantionibus fovendis" przyznano:

Indywidualne:

  • Dr Zygmunt Kaliciński,
  • Arkadiusz Pilarz.

Wybrano nowe władze PTT:

Prezes: prof. Alicja Dębska-Ślizień, Prezes Elekt: prof. Maciej Kosieradzki, Past Prezes: prof. Roman Danielewicz, Sekretarz Generalny: prof. Jolanta Małyszko, Członkowie ZG: prof. Jarosław Czerwiński, dr hab. Piotr Domagała, prof. Tomasz Jakimowicz, dr hab. Dorota Kamińska, dr hab. Maciej Romanowski, prof. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. Janusz Strzelczyk, Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej: prof. Lech Cierpka, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej: prof. Roman Danielewicz, Sekretarz dr hab. Andrzej Chamienia, Skarbnik dr Joanna Konopa, Członkowie Komisji Rewizyjnej: dr n. med. Dorota Lewandowska, prof. Tadeusz Grochowiecki, dr hab. Maciej Głyda

 

XII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”

XII Sympozjum: Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” pod patronatem PTT odbyło się 23 grudnia 2021 r. w Krakowie. Organizatorem była Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego byli prof. Magdalena Durlik i prof. Piotr Przybyłowski. Wiodącym tematem było ”Leczenie immunosupresyjne zakażenia po transplantacji narządów ”.