Klub Młodego Transplantologa

Dr n. med. Izabella Kuźmiuk-Glembin

Przewodnicząca KMT

Dr n. med. Izabella Kuźmiuk-Glembin (Gdańsk)

Dr n. med. Paweł Poznański

Członek Zarządu KMT

Dr n. med. Paweł Poznański (Wrocław)

Dr n. med. Michał Macech

Członek Zarządu KMT

Dr n. med. Michał Macech  (Warszawa)

Dr n. med. Izabela Zakrocka (Lublin)

Członek Zarządu KMT

Dr n. med. Izabela Zakrocka (Lublin)

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Założenia

Klub Młodego Transplantologa przy Polskim Towarzystwie Transplantacyjnym powstał w roku 2022 z inicjatywy Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego - prof. dr hab. med. Alicji Dębskiej-Ślizień oraz dr hab. med. Doroty Kamińskiej. Organizacja ta zrzesza osoby do 40 roku życia związane z transplantologią kliniczną i jest z założenia tworem multidyscyplinarnym. Ma na celu, podobnie jak dzieje się to w innych towarzystwach naukowych, wymianę doświadczeń oraz nabywanie nowych umiejętności przez młodych transplantologów. W grudniu 2022 został wybrany pierwszy Zarząd Klubu. Opiekunem Klubu z ramienia Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego jest dr hab. med. Dorota Kamińska.

 

Cele

Celem działania KMT jest przed wszystkim integracja heterogennego środowiska młodych transplantologów oraz zwiększanie ich aktywności w pracach Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Integracja ta ma na celu propagowanie zarówno działalności i współpracy naukowej, jak i wspieranie inicjatyw związanych z wymianą doświadczeń zawodowych. Ideą Klubu jest także nabywanie przez jego członków nowych umiejętności, między innymi poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy Ośrodkami w kraju oraz za granicą.

Ważnym celem KMT jest również zwiększanie jakości kształcenia podyplomowego poprzez wyznaczanie kierunków dla ewentualnych modyfikacji szkolenia przyszłych transplantologów.

 

Członkostwo w Klubie Młodych Transplantologów

Członkami KMT mogą być lekarze i/lub pracownicy naukowi zajmujący się transplantologią, członkowie PTT, którzy nie ukończyli 40 lat. Do Klubu może także należeć student kierunku lekarskiego, pod warunkiem posiadania rekomendacji członka PTT. Członkostwo w KMT trwa od momentu akceptacji do osiągnięcia 40 r.ż. Wniosek aplikacyjny kandydata na Członka KMT należy wysłać do Zarządu KMT drogą elektroniczną na wskazany adres kontaktowy.  Zarząd KMT weryfikuje wiek aplikanta, oraz stan członkostwa w PTT. Lista nowych członków jest przedstawiana na zebraniu Zarządu Głównego PTT w celu ostatecznego zatwierdzenia.

Sprawozdanie z działalności Klubu Młodego Transplantologa w 2023 roku