O PTT

POLSKIE TOWARZYSTWO TRANSPLANTACYJNE

Polish Transplantation Society

Rok zał.: 1993.

Siedziba: 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59

Struktura organizacyjna: Walne Zebranie, Zarząd Główny

Liczba członków: około 250 (2023 r.)

Prezesi: Mieczysław Lao (1993–1995), Janusz Wałaszewski (1995–1997), Marian Zembala (1997–1999), Jacek Szmidt (1999–2001), Marek Krawczyk (2001–2003), Leszek Pączek (2003–2005), Zbigniew Religa (2005–2007), Wojciech Rowiński (2007–2009), Magdalena Durlik (2009–2011), Zbigniew Włodarczyk (2011–2013), Bolesław Rutkowski (2013–2015), Krzysztof Zieniewicz (2015–2017), Piotr Przybyłowski (2017–2019), Roman Danielewicz (2019–2021), Alicja Dębska-Ślizień (2021–2023).

Sekretarze gen.: Mieczysław Lao (1995–1999), Magdalena Durlik (1999–2003), Krzysztof Zieniewicz (2003–2007), Sławomir Nazarewski (2007–2011), Piotr Przybyłowski (2011–2015), Alicja Dębska-Ślizień (2015–2019), Jolanta Małyszko (2019–2023)

 

Charakterystyka działalności

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne powstało w 1993 r. Celem jego, według statutu zatwierdzonego w 1993 r. (zmiany w 2021 r., https://p-t-t.org/) jest: rozwijanie i propagowanie zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji tkanek i narządów, przeszczepów biostatycznych, biologii transplantacyjnej; inspirowanie członków do pracy naukowej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; współdziałanie w organizowaniu służby zdrowia i rozwiązywaniu jej problemów w zakresie zainteresowań Towarzystwa; współdziałanie w doszkalaniu lekarzy medycyny, weterynarii, biologów oraz pracowników innych specjalności w dziedzinie transplantologii. Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo organizuje: kongresy, sympozja i posiedzenia naukowe; wystawy sprzętu mającego zastosowanie w transplantologii; kursy oraz szkolenia; współpracuje z organami służby zdrowia w organizowaniu i doskonaleniu opieki lekarskiej w zakresie transplantologii; prowadzi działalność wydawniczą.

 

PTT skupia lekarzy różnych specjalności: chirurgów, immunologów, nefrologów, hepatologów, diabetologów, kardiologów, hematologów, okulistów oraz specjalistów chorób wewnętrznych, działających na polu leczenia schyłkowej niewydolności narządów metodami przeszczepiania od żywego lub zmarłego dawcy. PTT skupia również specjalistów zajmujących się przeszczepianiem komórek i tkanek. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej; na fundusze składają się: wpływy ze składek członkowskich, dotacje, subwencje, zapisy i darowizny.  

Co 2 lata odbywają się Kongresy PTT: I Warszawa (1993), II Międzyzdroje (1995), III Zakopane (1997), IV Wrocław (1999), V Mikołajki (2001), VI Jachranka (2003), VII Wisła (2005), VIII Warszawa (2007), IX Kraków (2009), X Rawa Mazowiecka (2011), XI Bydgoszcz (2013), XII Gdańsk (2015), XIII Warszawa (2017), XIV Zakopane (2019), XV Jachranka (2021), XVI Gdańsk (2023).

 

Podczas Zjazdów przyznawane są nagrody za wybitne osiągnięcia na polu rozwoju transplantologii (Nagroda Insigne Decorum PRO TRANSPLANTATIONIBUS FOVENDIS), nadawane jest członkostwo honorowe. Na przemian ze zjazdami organizowane są sympozja naukowo-szkoleniowe: Wrocław (1994), Poznań (1996), Białystok (1998), Jurata (2000), Warszawa (2002), Warszawa (2006), Bydgoszcz (2008), Łódź (2010), Kazimierz Dolny (2012), Poznań (2014), Warszawa (2016), Szczecin (2018). Tematem wiodącym ostatniego sympozjum były przeszczepienia wielonarządowe.

Ponadto Towarzystwo bierze udział w organizowaniu sympozjów dotyczących leczenia immunosupresyjnego, przeszczepiania wątroby, warsztatów szkoleniowych ambulatoryjnego prowadzenia chorych po transplantacji oraz przyznaje młodym lekarzom dofinansowanie na wyjazdy na kongresy celem prezentacji przyjętych prac. Dodatkowo Towarzystwo przyznaje granty na finansowanie badań naukowych w dziedzinie transplantologii.

PTT było jednym z inicjatorów wprowadzenia nowej specjalizacji p.n. transplantologia kliniczna, a jego członkowie wzięli udział w opracowaniu szczegółowego programu specjalizacji. Brało również udział w pracach nad Ustawą o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek, narządów wprowadzonej w 1995 r. oraz w opracowaniu perspektywicznych planów rozwoju transplantologii. Jednym z członków Zarządu Głównego jest Krajowy Specjalista ds. Transplantologii, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej — obecnie prof. Leszek Cierpka.

Oficjalnym czasopismem Towarzystwa jest „Annals of Transplantation” wydawany wspólnie z towarzystwami transplantacyjnymi z Czech i Węgier. Prace naukowe, prezentowane w trakcie Kongresów Towarzystwa są w większości publikowane w czasopiśmie „Transplantation Proceedings”.

PTT prowadzi współpracę ze wszystkimi ośrodkami transplantacyjnymi w Polsce oraz z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT. Jest członkiem Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych.

Z inicjatywy Zarządu Towarzystwa powołanych zostało szereg Grup Roboczych, których zadaniem jest przygotowanie rekomendacji i zaleceń dotyczących wybranych zagadnień związanych z przeszczepianiem narządów. Obecnie działa 13 takich Grup.

W roku 2022 z inicjatywy Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego prof. Alicji Dębskiej-Ślizień powstał Klub Młodego Transplantologa przy Polskim Towarzystwie Transplantacyjnym. Organizacja ta zrzesza osoby do 40. roku życia związane z transplantologią kliniczną i ma na celu współpracę naukową, wymianę doświadczeń oraz nabywanie nowych umiejętności przez młodych transplantologów. W grudniu 2022 został wybrany pierwszy Zarząd Klubu, którego Przewodniczącą została dr n. med. Izabella Kuźmiuk-Glembin. Opiekunem i organizatorem Klubu z ramienia Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego jest dr hab. n. med. Dorota Kamińska.

Wydawnictwa ciągłe:

Annals of Transplantation

Renal Disease and Transplantation Forum

Źródła: Statut Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. 2021.

Strona PTT — regularnie uaktualniana  https://p-t-t.org/

Zakładka na stronie PTT — Historia

 

Alicja Dębska-Ślizień

Prezes PTT kadencja 2021–2023