Grupa robocza ds. pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców

Uzasadnienie powołania grupy:

Przeszczepienie nerki pobranej od żywego dawcy, najlepiej w okresie przeddializacyjnym, pozwala na uzyskanie najbardziej optymalnych wyników leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Liczba przeszczepień nerki pochodzącej od żywego dawcy w Polsce w przeliczeniu na liczbę wszystkich przeszczepień nerki w skali roku, jak również w przeliczeniu na milion mieszkańców odbiega daleko od średniej europejskiej. W porównaniu do krajów będących liderami w tym obszarze medycyny transplantacyjnej (Turcja, Holandia, kraje Skandynawskie, USA) Polska wypada bardzo źle, pomimo osiągania bardzo dobrych wyników zarówno w zakresie dawcy (bezpieczeństwo, liczba powikłań), jak i w zakresie biorcy nerki (wyniki przeszczepienia). Przyczyny tego zjawiska są złożone i wymagają wielokierunkowego działania. Wśród najważniejszych przyczyn niskiego odsetka liczby przeszczepień nerki pobranej od żywego dawcy należy wymienić między innymi: niską świadomość społeczną, w tym w szczególności niską świadomość środowiska medycznego, niską zgłaszalność osób z niewydolnością nerek do przeszczepienia, trudną dostępność do diagnostyki i porad specjalistycznych dla potencjalnych żywych dawców nerki, związaną z obecną organizacją opieki medycznej.

 

Cele:

Cel 1:

Przygotowanie wytycznych grupy roboczej PTT (przegląd aktualnej literatury naukowej, międzynarodowych wytycznych oraz praktyk i protokołów z ośrodków Polskich w zakresie kwalifikacji żywego dawcy nerki)

Cel 2:

Przegląd i analiza obecnej praktyki w Polsce w zakresie kwalifikacji pary dawca-biorca i opracowanie ścieżki postępowania z potencjalną parą

Cel 3:

Zwiększenie świadomości środowiska medycznego w zakresie żywego dawstwa nerki poprzez:

— nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym, Towarzystwem Internistów Polskich, Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, Polskim Towarzystwem Urologicznym, Polskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej, Polskim Towarzystwem Radiologicznym

— organizację sesji naukowych na Konferencjach, Sympozjach, Kongresach w/w Towarzystw

- przygotowanie serii publikacji na temat żywego dawstwa nerki w pismach i w portalach skierowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy rodzinnych, nefrologów, internistów, itd.

Cel 4:

Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie żywego dawstwa nerki poprzez:

— przygotowanie serii publikacji popularnonaukowych na temat żywego dawstwa nerki

— opracowanie kampanii społecznej w zakresie popularyzacji żywego dawstwa nerki — pozyskanie funduszy i przeprowadzenie kampanii

 

Członkowie:

dr hab. n. med. Dorota Kamińska (koordynator grupy roboczej)

Lekarze:

Białystok:

prof. dr hab.  Ewa Guzik-Makaruk

Bydgoszcz

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk

dr n. o zdr. Aleksandra Woderska-Jasińska (koordynator transpl.)

Gdańsk:

prof. dr hab. n. med.  Alicja Dębska-Ślizień

dr hab. n. med. Andrzej Chamienia

mgr piel. Alicja Patoła (koordynator transpl.)

Łódź

dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UMW

Szczecin:

dr hab. n. med. Marek Myślak

dr n. med. Marta Gryczman

Warszawa:

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz

prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz

prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski

dr hab. n. med. Jolanta Gozdowska

dr n. med. Dorota Lewandowska

dr n. med. Dorota Miszewska-Szyszkowska

dr n. med. Natalia Mikołajczyk-Korniak

dr hab. n. med.  Piotr Domagała

Wrocław:

prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

lek. Paweł Poznański

dr hab. n. med.  Oktawia Mazanowska, prof. UMW

mgr Joanna Leginowicz (koordynator transpl.)